Strona główna / Aktualności / Wiwisekcja Temidy w RP

Wiwisekcja Temidy w RP

Działania władz przy budowaniu sądownictwa niezależnego, sprawnego, transparentnego oraz obywatelskiego nie są niczyim wymysłem! Wynikają z przyjętych w Europie standardów i praw. 

Jakie to są dokumenty?

MAGNA CARTA–  dokument stworzony przez Radę Konsultacyjną Sędziów Europejskich (CCJE), która działa przy Radzie Europy  [Strasburg, 17-19 listopada 2010] r.)

W nim m.in. czytamy:

„Sądownictwo jest jedną z trzech władz każdego demokratycznego państwa.(..).”

„Niezawisłość sędziowska powinna być instytucjonalna, funkcjonalna oraz finansowa. (..).” 

„Dla zapewnienia niezawisłości sędziowskiej każde państwo powinno stworzyć Radę Sądownictwa lub inne specjalne ciało, niezależne od władzy ustawodawczej i wykonawczej, wyposażone w szerokie kompetencje w dziedzinie dotyczącej ich statutu, organizacji, działania i wizerunku (..).” 

Deklaracje ENCJ -Sieć Europejskich Rad Sądownictwa tj.: 

  • Deklaracja budapesztańska (z 2008 roku) 
  • Deklaracja Sofijska (z 2013 roku)
  • Deklaracja Warszawska (z 2016 roku) 

W nich wyznaczono minimalne standardy wymiaru sprawiedliwości m.in 

„Odpowiedzialność za nabór, powoływanie i awansowanie sędziów powinien ponosić organ niezależny od władz państwowych, w którego pracach bezpośrednio uczestniczy znacząca liczba sędziów i który w większości składa się z osób niezależnych od wpływu władz państwowych.”

Deklaracja z Rejkjaviku: Zjednoczeni wokół naszych wartości.” przyjętej na IV szczycie Rady Europy  [16-17 maja 2023] Polska była reprezentowana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

„Deklaracja zawiera zobowiązanie do rzetelnego przestrzegania rządów prawa, z korzyścią dla każdego obywatela.”

O Deklaracji z Reykiawiku pisaliśmy więcej w poście: 

Rekomendacje warszawskie 

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR)- Zalecenia w sprawie niezawisłości i odpowiedzialności sędziowskiej (Rekomendacje Warszawskie 2023) czytamy m.in.: 

„Procedura wzajemnych wyborów sędziów-członków rad sądownictwa powinna być wolna od ingerencji ze strony władzy wykonawczej i ustawodawczej lub władz sądowniczych zewnętrznych w stosunku do rady sądownictwa. Wyniki wyborów należy uznać za wiążące dla władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej (bez uszczerbku dla procesu kontroli sądowej), a ich zaangażowanie w procedurę wyborczą nie powinno zmieniać woli wyborców.”

Z Rekomendacjami można za poznać zarówno w wersji oryginalnej jak i przetłumaczonej.

Dokumenty ww. służą do wyrażania zgodności z międzynarodowymi standardami i dobrymi praktykami w zakresie reform systemu sądownictwa w całym regionie.  Powinny być szeroko stosowane przez władzę ustawodawczą i wykonawczą w zakresie przywracania praworządności.

„Pamiętajmy  o tym, że Rzeczpospolita Polska nie jest wyalienowaną wyspą, ale umiejscowiona jest w społeczności europejskiej,z całą jej tradycją porządku i kultury prawnej.” – mówi sędzia Monika Frąckowiak wiceprezeska MEDEL Magistrats Europeens pour la Democratie et les Libertes.  „Odcinanie się od tej tradycji jest  despektem nie tyle wobec „przemądrzałych” i „wywyższających” się państw starej Europy zachodniej, ale wobec naszej własnej historii. Polski dorobek oświeceniowy, przypieczętowany Konstytucją 3 Maja miał jakże ważny wkład w kształtowanie się systemu demokracji parlamentarnej, wraz z naczelną zasadą trójpodziału władzy.  Współczesny zachodnioeuropejski porządek prawny jest zatem efektem procesu, który był zapoczątkowany między innymi w Polsce.  Wstęp ów należy poczynić w odpowiedzi na przewidywane już zarzuty przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej wobec orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, czy też działań Komisji Weneckiej.” – mówi sędzia Monika Frąckowiak w swoim artykule. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia wraz sędziami z Sądu Najwyższego Fundacja Batorego” Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” przygotowało przepisy organizujące wymiar sprawiedliwości właśnie zgodne ze standardami wynikającymi z ww. dokumentów.  Wdrożenie tych zaleceń i rekomendacji zapewni Polsce dostęp do środków unijnych. Spowoduje, że Polska stanie się krajem ludzi zamożnych. Społeczeństwo zasługuje na nowoczesny wymiar sprawiedliwości z niezależnymi sądami, gdzie na wyrok nie czeka się latami!

Sprawdź także

Na granicę powróci prawo

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek spotkał się z osobami, które dbają o przestrzeganie praw człowieka przy …