Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Wojewoda wygrał z Sejmikiem Wielkopolski

Wojewoda wygrał z Sejmikiem Wielkopolski

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił w całości skargę Sejmiku Samorządowego Wielkopolski na decyzję wojewody wielkopolskiego, który uchylił stanowisko Sejmiku w sprawie stosowania wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego nawet tych niepublikowanych. Samorządowy Sejmik Wielkpolski zdaniem sądu nie był uprawniony
do podejmowania uchwały w sprawach zastrzeżonych wyłącznie do kompetencji władzy ustawodawczej i sądowniczej. Tym samym WSA w Poznaniu stwierdził, że wojewoda miał rację uchylając w ramach nadzoru uchybienia w stosowaniu prawa miejscowego. Podjęta 30 maja 2016 roku uchwała była dotknięta szeregiem wad prawnych. Wyrok wydali sędziowie Grażyna Radzicka ( przewodnicząca składu orzekającego) oraz sędziowie Izabella Bąk -Marciniak i Maciej Busz. – Uchwala ? mówiła G. Radzicka – nie jest li tylko expressis verbis stanowiskiem Sejmiku, ale swoistą delegacją do działania dla organów Wojewodztwa Wielkopolskiego, a to już za daleko idące prerogatwywy, które samodzielnie nadał sobie Sejmik Wielkopolski. Naruszając zasady prawa i wchodząc w domenę władzy sądowniczej i ustawodawczej Sejmik naruszył zasady państwa prawnego. – Sąd jest apolityczny ? mówiła G. Radzicka – i nie nie kieruje się sympatiami dla działań którejś ze stron, sąd zbadał czy konkretna uchwałą Sejmiku nie złamała prawa. A tak się stało. Sejmik nie był upoważniony do zajmowania stanowiska w imieniu Marszałka i Zarządu Województwa i tym samym złamał literę prawa. Wyrok jest nieprawomocny. Odwołanie można złożyć do Naczelnego go Sądu Administracyjnego.

X X X
Latem tego roku cała Wielkopolska (poza członkami i sympatykami PiS) była oburzona uchyleniem przez wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana uchwały Sejmiku Wojewodztwa Wielkopolskiego o tym, że będzie się stosować do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego . Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Co się z nią dzieje?
Wyjaśnia Anna Parzyńska ? Paschke, rzecznik prasowy marszałka: „W przedmiotowej sprawie Województwo Wielkopolskie złożyło w dniu 3 sierpnia 2016 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego KN-I.4131.1.202.2016.5 z dnia 1 lipca 2016 roku, którym to rozstrzygnięciem Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność uchwały Nr XIX/523/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia stanowiska o stosowaniu się organów Województwa Wielkopolskiego do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
Powyższa skarga będzie przedmiotem rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu na posiedzeniu sądu wyznaczonym na dzień 3 listopada 2016 roku.
Anna Parzyńska ? Paschke, rzecznik prasowy marszałka

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …