Strona główna / Aktualności / Wybrano kandydatów na prezesa TK

Wybrano kandydatów na prezesa TK

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: Marek Zubik, Stanisław Rymar i Piotr Tuleja zostali wybrani w środę przez Zgromadzenie Ogólne TK jako kandydaci na nowego prezesa Trybunału. Zostali oni już zgłoszeni prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Obecnych w Zgromadzeniu Ogólnym dziewięcioro sędziów TK (wybranych przez Sejmy poprzednich kadencji) uznało, że mimonieobecności trzech sędziów wybranych w grudniu ub.r. przez obecny Sejm, kontynuowanie obrad jest „konieczne i uzasadnione” aby wypełnić ustawę – głosi protokół posiedzenia ZO. Ustawowym warunkiem ważności uchwał ZO jest obecność minimum 10 sędziów.
„Prezydent przyjrzy się uchwale ZO TK ws. kandydatów na prezesa Prezydent Andrzej Duda przyjrzy się uchwale Zgromadzenia Ogólnego TK ws. kandydatów na prezesa Trybunału i oceni, czy w tym wypadku TK działał zgodnie z obowiązującym prawem”- poinformował dyrektor prezydenckiego biura prasowego Marek Magierowski.
Posiedzenie ZO TK zwołał prezes TK Andrzej Rzepliński (którego kadencja wygasa 19 grudnia), według zapisów ustawy o TK z 22 lipca. Zgodnie z nimi ZO w sprawie wyboru kandydatów zwołuje się między 30 a 15 dniem przed upływem kadencji prezesa. Niedawno TK orzekł, że są one zgodne z konstytucją i zarazem wskazał, że kandydaci przedstawieni prezydentowi RP musza się cieszyć poparciem większości ZO.
Oto protokół z historycznego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego:
Warszawa, 30 listopada 2016 r.
Protokół z obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w dniu 30 listopada 2016 r.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński otworzył obrady zwołanego 22 listopada 2016 r. Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Trybunału Konstytucyjnego sprawdził listę obecności i stwierdził, że — oprócz niego — obecni są sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: Stanisław Biernat — wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, Leon Kieres, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Andrzej Wróbel i Marek Zubik.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego ustalił, że:
a) nieobecna na Zgromadzeniu Ogólnym sędzia TK Julia Przyłębska przesłała drogą elektroniczną 28 listopada 2016 r., do działu kadr Biura Trybunału Konstytucyjnego, skan zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że przebywa na zwolnieniu lekarskim od 26 listopada 2016 r. do 2 grudnia 2016 r. włącznie;
b) nieobecny na Zgromadzeniu Ogólnym sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski oświadczył w rozmowie telefonicznej z Dyrektorem Sekretariatu TK w dniu 16 listopada 2016 r., że przebywa na zwolnieniu lekarskim w okresie 15-24 listopada 2016 r., a następnie poinformował telefonicznie 29 listopada 2016 r. o zwolnieniu lekarskim do 2 grudnia 2016 r. (precyzując datę zwolnienia w rozmowie z działem kadr Biura Trybunału Konstytucyjnego, że trwa ono od 30 listopada do 8 grudnia 2016 r.);
c) nieobecny na Zgromadzeniu Ogólnym sędzia TK Piotr Pszczółkowski kolejnymi wiadomościami elektronicznymi informował, że przebywa na zwolnieniu lekarskim w dniach: 7-13 listopada 2016 r., 14-25 listopada 2016 r. oraz od 26 listopada 2016 r. do 2 grudnia 2016 r. włącznie;
d) do rozpoczęcia Zgromadzenia Ogólnego w dniu 30 listopada 2016 r. nie wpłynęły do Trybunału Konstytucyjnego zaświadczenia lekarskie sędziów TK Z. Jędrzejewski i P. Pszczółkowskiego.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego zwrócił się do sędziów TK obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym z pytaniem, czy — wobec nieobecności wymienionych wyżej sędziów TK — zasadne jest kontynuowanie obrad Zgromadzenia Ogólnego w sprawie wyboru i przedstawienia kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie TK obecni na Zgromadzeniu Ogólnym zgodnie uznali, że uwzględniając konstytucyjny i ustawowy obowiązek Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej kandydatów na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w ustawowym terminie, określonym w art. 16 ust. 3 ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. poz. 1157) oraz biorąc pod uwagę fakt, że nieobecność trojga sędziów TK uniemożliwiałaby zrealizowanie w ustawowym terminie konstytucyjnego obowiązku, kontynuowanie obrad w sprawie wyboru i przedstawienia kandydatów na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego było — ich zdaniem — konieczne i uzasadnione.
Następnie Prezes Trybunału Konstytucyjnego, na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, przekazał przewodniczenie obradom Zgromadzenia Ogólnego w sprawie wyboru i przedstawienia kandydatów Zgromadzenia Ogólnego na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego sędziemu TK Stanisławowi Rymarowi.
Sędzia przewodniczący obradom ponownie stwierdził obecność dziewięciu sędziów TK. Z uwagi na zasadność i konieczność wykonania konstytucyjnego obowiązku przedstawienia kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w terminie określonym w art. 16 ust. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, sędziowie TK zebrani na Zgromadzeniu Ogólnym uznali jednogłośnie, że należy kontynuować obrady w sprawie wyboru i przedstawienia kandydatów Zgromadzenia Ogólnego na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia przewodniczący obradom poinformował, że do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego zostali prawidłowo zgłoszeni następujący sędziowie TK: Stanisław Rymar, Piotr Tuleja i Marek Zubik.
Następnie zapytał każdego z kandydatów, czy wyraża zgodę na kandydowanie na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie TK Stanisław Rymar, Piotr Tuleja i Marek Zubik oświadczyli, że wyrażają zgodę na kandydowanie na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia przewodniczący obradom zarządził sporządzenie kart do głosowania, na których umieszczone zostały imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów w kolejności alfabetycznej. Następnie sędzia przewodniczący obradom poinformował, że każdy sędzia TK uczestniczący w dzisiejszej procedurze wyboru ma tylko jeden głos i może głosować tylko na jednego kandydata.
Sędziowie TK, obecni na Zgromadzeniu Ogólnym, uwzględniając art. 16 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz wyrok TK z 7 listopada 2016 r. w sprawie K 44/16, ustalili, że głosowanie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 zdanie 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym polega na postawieniu znaku ?x” w kratce obok nazwiska kandydata. Głos uznaje się za nieważny, jeżeli znak ?x” został postawiony w kratce obok nazwiska więcej niż jednego kandydata albo nie został postawiony obok nazwiska żadnego kandydata. Sędzia przewodniczący obradom rozdał dziewięć kart do głosowania zarządził głosowanie tajne. Po przeliczeniu złożonych kart do głosowania oznajmił, że sędziowie TK oddali dziewięć kart. Wszystkie oddane głosy były ważne.
Poinformował, że kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych: sędzia TK Marek Zubik — cztery głosy, sędzia TK Stanisław Rymar — trzy głosy oraz sędzia TK Piotr Tuleja — dwa głosy. Następnie sędzia przewodniczący obradom poinformował, że Zgromadzenie Ogólne decyduje w drodze głosowania, których z trzech wybranych kandydatów z kolejno największą liczbą głosów przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej jako kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, o których mowa w art. 194 ust. 2 Konstytucji.
Zgodnie z wyrokiem TK w sprawie K 44116 głosowanie sędziów TK w celu przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej kandydatów jest wyrażeniem przez większość głosujących poparcia albo jego braku dla poszczególnych kandydatów. Sędzia przewodniczący obradom zapytał, czy sędziowie TK żądają głosowania tajnego w celu przedstawienia kandydatów. Nikt nie zgłosił takiego żądania. Następnie sędzia przewodniczący obradom zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej przez sędziów TK, zebranych na Zgromadzeniu Ogólnym, następujących sędziów TK: Marka Zubika, Stanisława Rymara i Piotra Tuleję, jako kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
Uchwała o przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej przez sędziów TK, zebranych na Zgromadzeniu Ogólnym, sędziów TK: Marka Zubika, Stanisława Rymara i Piotra Tuleję na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego zapadła jednogłośnie. Sędzia przewodniczący obradom przekazał Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego protokół z obrad Zgromadzenia Ogólnego, karty zgłoszeń oraz karty do glosowania. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zamknął obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyboru i przedstawienia kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Trybunału Konstytucyjnego odczytał niniejszy protokół, którego treść została jednogłośnie zaakceptowana przez sędziów TK zebranych na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Sprawdź także

List otwarty Adama Bodnara

List otwarty Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara do prezydenta Lecha Wałęsy i pozostałych sygnatariuszy …