Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Wykonywanie wyroków strasburskich

Wykonywanie wyroków strasburskich

W Londynie odbyła się konferencja na temat wykonywania orzeczeń międzynarodowych sądów i trybunałów praw człowieka (?Implementation of Human Rights Judgments: The Litigator?s Perspective?). Została ona zorganizowana przez dwie organizacje pozarządowe zajmujące się litygacją strategiczną: Interights oraz Open Society Justice Initiative. Uczestnicy konferencji ? w większości adwokaci, działacze organizacji pozarządowych oraz eksperci ? zastanawiali się jak spowodować, aby wyroki sądów i trybunałów międzynarodowych spotykały się z lepszym przyjęciem w państwach, których dotyczą oraz jaką rolę mogą odegrać organizacje pozarządowe w celu zapewnienia większej skuteczności tych wyroków.
Dyskusja koncentrowała się na trzech systemach regionalnych (Europa, Ameryka Południowa oraz Afryka), a także na systemie uniwersalnym ONZ. Jeśli chodzi o wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w konferencji uczestniczyli wybitni eksperci zajmujący się problematyką, m.in. prof. Jeremy McBride (Interights), Dr Basak Cali (University College of London), prof. Rachel Murray (University of Bristol), prof. Philip Leach (European Human Rights Advocacy Center) oraz adw. Karina Moskalenko (International Protection Centre).
Jednym z wniosków konferencji było zidentyfikowanie potrzeby powstania międzynarodowej organizacji pozarządowej, która wspierałaby krajowe organizacje w zakresie nadzorowania wykonania wyroków ETPCz na poziomie Komitetu Ministrów Rady Europy. Obecnie większość organizacji jedynie posiada doświadczenie w zakresie przedstawiania swoich opinii Komitetowi Ministrów RE. Wyraźnie brakuje jednak wiedzy w zakresie doprowadzania do skutecznego uwzględniania takich opinii przez Komitet Ministrów RE czy wpływania na priorytetowe potraktowanie niektórych spraw. W tym zakresie organizacja pozarządowa, ze swoimi przedstawicielami w Strasburgu, mogłaby spełniać podobną rolę co organizacje działające w Genewie, pomagające w przedstawianiu raportów i nagłaśnianiu niektórych problemów krajowym organizacjom.
Organizacja taka mogłaby także wpływać na lepszą implementację przez państwa członkowskie rekomendacji Komitetu Ministrów dotyczących stworzenia efektywnego systemu wykonywania wyroków. Do jej zadań mogłoby należeć rzetelne i bieżące informowanie o aktualnym statusie prac Komitetu Ministrów RE odnośnie wykonania najważniejszych wyroków. Zadaniem takiej organizacji byłaby również współpraca ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy w zakresie przygotowywania raportów dotyczących niewykonywania wyroków ETPCz przez poszczególne państwa członkowskie. Organizacje pozarządowe uczestniczące w konferencji wstępnie zadeklarowały wolę współpracy nad utworzeniem takiej organizacji.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka reprezentowana była na konferencji przez dr Adama Bodnara, który przedstawił referat na temat instytucjonalnych aspektów wykonywania wyroków ETPCz. Polskie doświadczenia dały asumpt do szerszej dyskusji na temat dobrych praktyk, ale także krajowych niepowodzeń lub niedostatków w zakresie wykonywania wyroków.
Źródło: HFPC

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …