Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wyłączenie w niejawnym postępowaniu

Wyłączenie w niejawnym postępowaniu

Na tle jednego z wniosków, zgłoszonego Rzecznikowi Praw Obywatelskich, ujawnił się problem stosowania instytucji wyłączenia sędziego wówczas, gdy rozstrzygnięcie sądu zapada na posiedzeniu niejawnym. Sytuacja taka jest w zasadzie standardem w cywilnym postępowaniu egzekucyjnym. O tym, kto wydał postanowienie strony dowiadują się po ogłoszeniu.
W praktyce strona postępowania egzekucyjnego uzyskuje informację o składzie rozpoznającym wniesiony przez nią środek zaskarżenia już po wydaniu rozstrzygnięcia, przy doręczeniu postanowienia. Wtedy jest już za późno na złożenie wniosku o wyłączenie sędziego.
We wniosku skierowanym do Rzecznika wskazywano na niemożność złożenia wniosku o wyłączenie sędziego rozpoznającego skargę na czynności komornika. W konkretnej sytuacji procesowej – według oceny skarżącej – istniały ewidentne podstawy do wyłączenia sędziego. Jednak z uwagi na okoliczność, że skarga na czynności komornika została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym, a strony nie były wcześniej informowane o składzie rozpoznającym sprawę, skarżąca nie miała możliwości złożenia wniosku o wyłączenie sędziego.
W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich , należy rozważyć takie rozwiązania proceduralne, które umożliwiłyby stronie postępowania egzekucyjnego uzyskanie informacji o składzie sądu rozpoznającego skargę na czynności komornika – jeszcze przed wydaniem rozstrzygnięcia. Wydaje się bowiem, że stworzenia takich gwarancji wymaga zasada sprawiedliwości proceduralnej, wynikająca z konstytucyjnego prawa do sądu. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przekazanie stanowiska w sprawie.

Sprawdź także

Ślepym pozwem w hejterów

Marcin Wiącek na konferencji poświęconej przestępstwom z nienawiści Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wziął udział …