Najnowsze informacje

Wyrok ETPCz niewykonany

Helsińska Fudacja Praw Człowieka przypomina,że Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku Z. przeciwko Polsce wskazał, że obowiązkiem państwa jest podjęcie wszelkich możliwych działań niezbędnych dla realizacji prawa do życia rodzinnego, w tym dla zagwarantowania obojgu rodzicom prawa do kontaktów z dzieckiem. Trybunał wydał wyrok w tej sprawie cztery lata temu. Od tamtej pory Polska podjęła szereg działań mających na celu wdrożenie wyroku. W ocenie Fundacji nie są one jednak wystarczające do pełnej jego implementacji. W sprawozdaniu Rządu polskiego przedstawionym Komitetowi Ministrów Rady Europy wskazano, że w celu wykonania wyroku Z. przeciwko Polsce dokonano nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Do kodeksu wprowadzono nowy dział pt. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem, zgodnie z którym postępowanie w tym przedmiocie wszczynane jest wyłącznie na wniosek strony. Przepisy te wprowadzają również możliwość zobowiązania strony utrudniającej kontakty z dzieckiem do zapłaty na rzecz drugiej strony oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie ciążącego na niej obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu. Ponadto, jak wskazuje Rząd, wyrok ten został przetłumaczony na język polski, upowszechniony wśród sędziów i umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wypłacono również skarżącemu 5.000 euro. Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła w tej sprawie do Komitetu Ministrów Rady Europy. Wskazaliśmy na przykład, że Rząd nie zbiera informacji statystycznej umożliwiającej zweryfikowanie efektywności regulacji wprowadzonych nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego. Dodatkowo podnieśliśmy, że regulacje te nie sąw pełni zgodne z innymi instytucjami prawnymi, będącymi do dyspozycji sądów w sprawach dotyczących kontaktów z dzieckiem. Zdaniem HFPC samo zagrożenie nałożenia obowiązku uiszczenia ustalonej sumy pieniężnej, czy nawet jej wymierzenie nie jest wystarczającym środkiem do tego, by wpłynąćna zachowanie tego z rodziców, które stale utrudnia kontakty z dzieckiem. Ponadto sąd nie ma obowiązku informowania stron o dostępnych środkach prawnych. Stąd istnieje obawa, że w przypadku, gdy strona nie jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, przysługujące stronie środki prawne w zakresie egzekucji kontaktów z dzieckiem nie zostaną zastosowane. Wystąpienie HFPC do Komitetu Ministrów Rady Europy zostało opracowane we współpracy z mecenasem Radosławem Rudnikiem, mecenas Anną Olczak-Agacką oraz mecenas Ewą Don-Siemion z Kancelarii Chajec Don-Siemion & Żyto sp.k.
Wystąpienie dostępne jest na stronie internetowej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …