Finansowanie pomostowe

Wyroki ETPCz w statystyce

Na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są już dostępne dane statystyczne z działalności w roku 2014. Z danych tych wynika, iż w ubiegłym roku Trybunał wydał w sprawach przeciwko Polsce łącznie 28 wyroków (w 2013 roku ? 23 wyroki), w tym w 20 stwierdził przynajmniej jedno naruszenie Konwencji (w 2013 roku – 11).W ramach wymienionych orzeczeń Trybunał badał zasadność skarg pod kątem: naruszenia prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego (7 spraw), prawa własności (7 spraw), zakazu tortur oraz innego nieludzkiego i poniżającego traktowania (6 sprawy), prawa do rzetelnego procesu (6 sprawy), prawa do skutecznego środka odwoławczego (4 sprawy), prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (3 sprawy), prawa do skutecznego śledztwa (2 sprawy), swobody wypowiedzi (2 sprawy) oraz prawa do życia (1 sprawa). W trzech sprawach przedmiotem skargi były inne postanowienia Konwencji.
Powyższe dane świadczą o utrzymującej się tendencji spadku liczby wyroków stwierdzających naruszenia Konwencji przez władze krajowe. Dotychczas Polska znajdowała się w grupie państw, w stosunku do których Trybunał najczęściej stwierdzał niezgodność prawa krajowego bądź praktyki z Konwencją.
Z opublikowanych w 2012 roku danych statystycznych dotyczących działalności Trybunału za lata 1959 ? 2012 wynikało, że na ogólną liczbę 1019 wyroków wydanych przeciwko Polsce, w 871 stwierdzono przynajmniej jedno naruszenie Konwencji. Jednakże na skutek podejmowanych licznych inicjatyw, zarówno w obszarze legislacyjnym, jak i szkoleniowymi i nadzorczym, od 2013 roku, zarówno liczba orzeczeń stwierdzających naruszenie Konwencji jak i skarg kierowanych do Trybunału, systematycznie maleje. Najnowsze, a także wcześniejsze dane statystyczne Trybunału oraz opracowania są dostępne na stronie internetowej (http://www.echr.coe.int) w zakładce Statistics.
Źródło;Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …