Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Wytyczne wobec przemocy w rodzinie

Wytyczne wobec przemocy w rodzinie

Prokurator generalny Andrzej Seremet wydał wytyczne dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prokurator Generalny zobowiązał w nich prokuratorów do udzielania pokrzywdzonym w sprawach dotyczących przestępstw związanych z przemocą w rodzinie.
Oto szczegółowe informacje i pouczenia dotyczące uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dotyczących wszelkich form pomocy udzielanej osobom pokrzywdzonym, realizowanych w ramach gminnych i powiatowych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nadto prokuratorzy zostali zobowiązani do niezwłocznego reagowania na wszelkie przejawy użycia gróźb lub przemocy wobec świadków oraz pokrzywdzonych w sprawach związanych z przemocą w rodzinie. W takich przypadkach prokuratorzy będą konsekwentnie podejmować czynności mające na celu wyjaśnienie tych okoliczności, zaś w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa wszczynać stosowne postępowania karne. Niezależnie od tego w każdym przypadku uzyskania informacji, iż skazany za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej, mieszkającej wspólnie ze sprawcą w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej względem tych osób, prokuratorzy będą składać do sądu wnioski o zarządzenie wykonania kary.
Jednocześnie w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego istnienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku przemocą w rodzinie, prokuratorzy niezwłocznie będą informować właściwego pracownika socjalnego w celu uruchomienia procedury związanej z umieszczeniem dziecka u innej osoby najbliższej, rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczej.
Prokuratorzy także we wszystkich sprawach o przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub w okolicznościach, które mogą świadczyć o demoralizacji lub gorszącym wpływie na niego, zawiadamiać będą sąd rodzinny w celu rozważenia podjęcia środków przewidzianych w przepisach o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. W wytycznych Prokurator generalny nakazał także aby przesłuchanie pokrzywdzonego przestępstwem związanym z przemocą w rodzinie- w miarę możliwości przeprowadzane było tylko jeden raz i aby czynność tą w najpoważniejszych sprawach przeprowadzał osobiście prokurator.
Jednocześnie Prokurator generalny polecił aby postępowania karne z zakresu przestępstw związanych z przemocą w rodzinie były prowadzone lub nadzorowane przez prokuratorów o odpowiednim doświadczeniu zawodowym, specjalizujących się w powyższej problematyce. Wytyczne weszły w życie z dniem podpisania, tj. 18 grudnia 2013 r.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

10 kłamstw TKPiS

26 sędzi i sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku o 10 nieprawdach w wyroku TK …