Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Z kasacją tylko do prawnika

Z kasacją tylko do prawnika

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: przewodniczący: sędzia NSA Tadeusz M. Geremek, po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2010 roku przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.R. na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia […], oddalił skargę R.R. na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa […] r., w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
Skarżący wniósł sporządzoną i podpisaną osobiście skargę kasacyjną od powyższego wyroku, wskazując, że nie zgadza się z powyższym orzeczeniem.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Zgodnie z treścią art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga kasacyjna winna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Oznacza to, że w przypadku wspomnianego środka odwoławczego istnieje obowiązek napisania i podpisania skargi kasacyjnej przez profesjonalny podmiot, jakim jest m. in. adwokat lub radca prawny.
Skoro, mimo powyższych wymagań i prawidłowego pouczenia skarżący osobiście sporządził skargę kasacyjną (zaś pełnomocnik skarżącego jedynie uzupełnił ją składając pismo procesowe już po terminie do złożenia skargi kasacyjnej) skarga ta podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna na podstawie art. 178 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Sporządzenie bowiem skargi kasacyjnej przez stronę z naruszeniem art. 175 § 1 – 3 powołanej powyżej ustawy, jest brakiem kasacji, który uzasadnia jej odrzucenie.
Tylko na marginesie wypada zaznaczyć, iż w orzecznictwie sądowym prezentowany jest także pogląd, zgodnie z którym brak skargi kasacyjnej sporządzonej osobiście przez stronę może z jej inicjatywy zostać konwalidowany na skutek złożenia na tej skardze podpisu przez jedną z osób wymienionych w art. 175 ustawy bądź poprzez złożenie nowej skargi kasacyjnej spełniającej wymogi określone w tym przepisie. Możliwość ta istnieje jedynie w otwartym terminie do wniesienia skargi kasacyjnej. Powyższe zatem stanowisko nie odnosi się zatem do niniejszej sprawy, albowiem odpis postanowienia o odrzuceniu skargi doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 5 stycznia 2010 r, zaś skarga kasacyjna ? jej uzupełnienie, podpisana przez fachowego pełnomocnika została złożona dopiero w dniu 22 lutego 2010 r.
Mając na uwadze powyższe sąd orzekł, na podstawie art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o odrzuceniu skargi kasacyjnej, jako niedopuszczalnej, bo sporządzonej osobiście przez stronę, tj. z naruszeniem art. 175 § 1 powołanej powyżej ustawy.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …