Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zadania Eurojustu w Polsce

Zadania Eurojustu w Polsce

Do zadań krajowego systemu koordynacyjnego Eurojustu należy usprawnianie wykonywania zadań Eurojustu w Polsce, poprzez: ułatwianie organom krajowym określenia, czy w konkretnej sprawie należałoby skorzystać z pomocy Eurojustu, czy Europejskiej Sieci Sądowej, ułatwianie przedstawicielowi krajowemu ustalenia organów właściwych do wykonania ……..wystąpień organów innych państw członkowskich z zakresu współpracy sądowej, utrzymywanie kontaktów roboczych z krajową jednostką Europolu, koordynację działań wspólnych zespołów śledczych, sieci do spraw zbrodni ludobójstwa, przestępstw przeciwko ludzkości oraz przestępstw wojennych, sieci do spraw zwalczania korupcji oraz punktów kontaktowych do spraw współpracy między biurami odzyskiwania mienia w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub mienia związanego z przestępstwem, korespondenta Eurojustu do spraw terroryzmu, punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej i korespondenta tej sieci.
Prokurator Generalny Andrzej Seremet powołał w Prokuraturze Generalnej Krajowy system koordynacyjny Eurojustu. W jego skład weszli: 1. zastępca przedstawiciela krajowego w Eurojust będący równocześnie krajowym korespondentem Eurojustu, 2. krajowy korespondent do spraw terroryzmu, 3. krajowy korespondent pełniący jednocześnie funkcję punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Sądowej (EJN) oraz dwa inne punkty kontaktowe tej sieci, 4. punkt kontaktowy sieci do spraw wspólnych zespołów śledczych, 5. punkt kontaktowy europejskiej sieci punktów kontaktowych dotyczących osób odpowiedzialnych za ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości oraz zbrodnie wojenne, 6. punkt kontaktowy sieci punktów kontaktowych służącej zwalczaniu korupcji, 7. pełnomocnik Prokuratora Generalnego do spraw współpracy z Krajowym Biurem ds. Odzyskiwania Mienia.
Utworzenie krajowego systemu koordynacyjnego Eurojustu nie ogranicza możliwości bezpośredniego kontaktowania się przez prokuratorów apelacyjnych i okręgowych z Eurojustem. Aktywne wykorzystywanie przez prokuratorów prowadzących postępowania przygotowawcze możliwości jakie stwarza Eurojust i krajowy system koordynacyjny Eurojustu, powinno przyczynić się do ułatwienia wzajemnej współpracy prawnej w postępowaniach przygotowawczych o charakterze transgranicznym (dotyczących zwłaszcza trzech lub więcej państw, ale również o charakterze bilateralnym), gdzie zachodzi potrzeba szybkiej wymiany informacji i czynienia bieżących ustaleń z organami sądowymi innych państw, przyspieszenia realizacji wniosków o pomoc prawną, czy utworzenia wspólnego zespołu śledczego. Eurojust jest podmiotem wspierającym współpracę organów wymiaru sprawiedliwości. Organ ten ustanowiono decyzją Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 roku w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością. Kolejną decyzją Rady 2009/426/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie wzmocnienia Eurojust i w sprawie zmiany decyzji 2002/187/WSiSW ustanawiającej Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością poszerzono kompetencje Agencji.
Kompetencje Eurojustu obejmują te rodzaje przestępczości i te przestępstwa, co do których Europol jest uprawniony do działania, tj. przestępstwa popełnione lub zaplanowane w ramach działalności terrorystycznej przeciwko życiu, zdrowiu i wolności osobistej lub własności, nielegalny handel narkotykami, pranie pieniędzy, nielegalny handel substancjami nuklearnymi i radioaktywnymi, handel ludźmi i inne poważne przestępstwa międzynarodowe. Eurojust składa się z 27 przedstawicieli krajowych, będących prokuratorami, sędziami lub funkcjonariuszami policji (Polskę od 2004 r. w Eurojust reprezentują prokuratorzy zatrudnieni w Biurze do Spraw Przestępczości Zorganizowanej byłej Prokuratury Krajowej, a obecnie Prokuratury Generalnej; aktualnie prokurator delegowany jest na okres 4-letniej kadencji.), oddelegowanych przez każde państwo członkowskie.
Przedstawiciele krajowi tworzą Kolegium odpowiedzialne za organizację i funkcjonowanie Eurojust. Status przedstawicieli krajowych wyznaczają przepisy prawa krajowego państwa członkowskiego (czas trwania kadencji, charakter i zakres przyznanych mu kompetencji). W swojej działalności, dla realizacji nałożonych zadań, Eurojust utrzymuje ścisłe kontakty z Europejską Siecią Sądownicza (EJN), Europolem, Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Oszustw Finansowych (OLAF) oraz sędziami łącznikowymi.

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …