Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Zamiast wyroku pytanie prawne

Zamiast wyroku pytanie prawne

Sąd Najwyższy postanowił zwrócić się do powiększonego składu SN z następującym pytaniem prawnym: Czy przewidziany w zdaniu pierwszym art. 139 Konstytucji RP zakres normowania zwrotu ?prawo łaski? obejmuje również normę kompetencyjną do stosowania abolicji indywidualnej? W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, jakie skutkiwywołuje przekroczenie powyższego zakresu normowania dla dalszego toku postępowania karnego? Pytanie prawne wyłoniło się w toku rozpoznawania kasacji wniesionych przez pełnomocników oskarżycieli posiłkowych od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który w marcu 2016 r. uchylił wyrok sądu I instancji i umorzył postepowanie karne wobec Mariusza Kamińskiego i b. szefów CBA na podstawie art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k., w związku z ułaskawieniem oskarżonych przez Prezydenta RP w listopadzie 2015 r. Pisemne uzasadnienie dzisiejszego postanowienia, w związku z odroczeniem jego sporządzenia na okres do 7 dni zostanie opublikowane niezwłocznie po sporządzeniu.
X X X
Sąd Najwyższy miał rozpoznać kasacje wniesione przez pełnomocników oskarżycieli posiłkowych w sprawie Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, Grzegorza Postka i Krzysztofa Brendla. Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy w Warszawie w marcu br. uchylił wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 30 marca 2015 r. i umorzył postepowanie karne na podstawie art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k., w związku z ułaskawieniem oskarżonych przez Prezydenta RP w listopadzie 2015 r. W pierwszej kasacji podniesiono zarzuty rażącej obrazy m.in. przepisów Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz kodeksu postępowania karnego. Pełnomocnik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i umorzenie postępowania. W kolejnej kasacji, która wpłynęła do Sądu Najwyższego pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych podnieśli zarzut obrazy prawa procesowego poprzez ?rażące naruszenie prawa polegające na uchyleniu zaskarżonego wyroku sądu I instancji i umorzeniu postępowania z uwagi na skorzystanie wobec oskarżonych z prawa łaski przez Prezydenta RP pomimo faktu, iż okoliczność ta nie wyłącza ścigania oskarżonych, a istotą prawa łaski jest całkowite lub częściowe uwolnienie skazanego od skutków karnych prawomocnego wyroku sądu.? Pełnomocnicy wnieśli o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym. W ostatniej kasacji, wniesionej w tej sprawie podniesiono zarzut obrazy przepisów Konstytucji RP i kodeksu postępowania karnego poprzez ich ?błędną wykładnię i przyjęcie, że postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zastosowaniu prawa łaski stanowi ?inną okoliczność, wyłączającą ściganie? i powoduje konieczność umorzenia postępowania na każdym jego etapie, podczas gdy prawidłowa wykładnia wskazanych przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wprost, że sądy pozostają władzą odrębną i niezależną od innych władz, orzekającą w przedmiocie odpowiedzialności karnej oskarżonych, zaś prawo łaski, jako prerogatywa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej polegająca na darowaniu kary za popełnienie uprzednio ustalonego prawomocnie czynu zabronionego, dotyczy wyłącznie skutków prawomocnego skazania, zaś wydanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia w przedmiocie skorzystania z prawa łaski nie wiąże sądu karnego odnośnie do dopuszczalności orzekania w przedmiocie odpowiedzialności karnej oskarżonych, tj. ustalenia ich winy lub jej braku w zakresie zarzucanych aktem oskarżenia przestępstw.? Pełnomocnik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie. W indywidualnych odpowiedziach na poszczególne kasacje prokurator Prokuratury Okręgowej wniósł o ich oddalenie jako oczywiście bezzasadnych.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …