Strona główna / Aktualności / Zamierzenia i plany radców do 2020 roku

Zamierzenia i plany radców do 2020 roku

Krajowy zjazd radców prawnych w dniu 4 listopada 2016 r. podjął uchwałę w sprawie wytycznych działania samorządu radców prawnych na lata 2016-2020 Zjazd uznał, że strategicznym celem samorządu zawodowego radców prawnych jest podtrzymywanie wysokiego statusu zawodowego radców prawnych, niezależnie od formyi miejsca wykonywania zawodu.
Zjazd wskazał na konieczność upowszechnienia w świadomości publicznej rozróżniania usług prawniczych wykonywanych przez prawników posiadających uprawnienia zawodowe nabyte w drodze aplikacji i praktyki zawodowej od usług prawniczych o prostym charakterze, które mogą być wykonywane przez osoby posiadające jedynie tytuł magistra prawa. Dostrzegł również potrzebę prowadzenia akcji informującej społeczeństwo o tym, jakimi zasadami kierują się radcowie prawni w wykonywaniu zawodu, co odróżnia ich od prawników niezrzeszonych w samorządach prawniczych.
Zjazd wskazał na konieczność dyskusji nad ewentualnymi zmianami ustawodawstwa kształtującego status zawodowy radcy prawnego, skupionej w szczególności na dalszym poszerzaniu uprawnień zawodowych radców prawnych oraz możliwości wykonywania zawodu w spółkach kapitałowych. Za pożądane uznano starania samorządu o wprowadzenie ustawowej waloryzacji opłat za czynności radców prawnych, a także wskazano, że szczególnej aktywności wymaga wypracowanie kompleksowego modelu wynagradzania radców prawnych za pomoc prawną świadczoną z urzędu. W zakresie ochrony tajemnicy zawodowej Zjazd zalecił stworzenie na szczeblu centralnym systemu monitorowania przejawów działań zmierzających do ograniczania bezwzględnego poszanowania tajemnicy zawodowej. Zjazd zwrócił też uwagę na konieczność ochrony interesów zawodowych radców prawnych zatrudnionych w organach administracji publicznej.
W zakresie udziału samorządu w stanowieniu i kształtowaniu prawa Zjazd uznał za aktualne wcześniejsze wytyczne, wskazujące na potrzebę wyważonego, ale stanowczego reagowania na budzące wątpliwości z punktu widzenia demokratycznego państwa prawnego zmiany legislacyjne. Zjazd zwrócił uwagę na niezbędność dalszego opiniowania zmian legislacyjnych przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP oraz publiczne prezentowanie stanowiska samorządu w tych sprawach, zwłaszcza w środkach masowego przekazu. W zakresie nadzoru nad wykonywaniem zawodu Zjazd wskazał, że niezbędna jest stała dbałość o poprawę jakości procedur dyscyplinarnych, przeciwdziałanie przewlekłości postępowań, zapewnienie rzecznikom dyscyplinarnym oraz sądom dyscyplinarnym właściwych warunków pracy oraz umożliwienie szkoleń w zakresie sprawowanych funkcji.
Zjazd zalecił również dalszy rozwój dostępu do orzeczeń dyscyplinarnych w postaci elektronicznej, a także podjęcie analiz obecnego systemu wizytacji w celu wypracowania spójnego modelu działania samorządu w tym zakresie. Zjazd stanął na stanowisku, że w odniesieniu do aplikacji zmiany powinny zmierzać w szczególności do poszerzenia praktyk aplikantów o praktyki odbywane w organach prokuratury i sądach administracyjnych, rozszerzenia programu aplikacji o szkolenia z zakresu sprzedaży usług prawniczych, kreowania marki danego radcy prawnego w internecie oraz sposobu wykorzystania tzw. umiejętności miękkich w praktyce zawodowej, szerszego stosowania nowoczesnych metod szkolenia oraz doskonalenia metod pracy i wykonywania funkcji patrona. Zjazd pozytywnie ocenił dotychczasowy system szkolenia zawodowego radców prawnych i zalecił jego kontynuowanie. Jednocześnie Zjazd zalecił położenie nacisku na szkolenie w zakresie korzystania z instrumentów elektronicznych przy wykonywaniu zawodu oraz na szkolenie z zasad wykonywania zawodu i etyki radcy prawnego na tle doświadczeń sądownictwa dyscyplinarnego.
Krajowy Zjazd Radców Prawnych stwierdził konieczność dalszych działań, których celem winno być podnoszenie wewnętrznej i zewnętrznej transparentności działania struktur samorządowych. Pod rozwagę poddano kwestię dalszej demokratyzacji struktur i procesów decyzyjnych w samorządzie, jak chociażby wprowadzenie zasady bezpośredniego wyboru wszystkich członków Krajowej Rady Radców Prawnych, co wiązałoby się z zabiegami o wprowadzenie niezbędnych zmian ustawowych. Dostrzeżono również potrzebę zwiększania integracji środowiska zarówno w relacjach pomiędzy poszczególnymi okręgowymi izbami radców prawnych, jak również pomiędzy Krajową Radą Radców Prawnych a wszystkimi radcami prawnymi.
Zalecono także ustawiczne i konsekwentne przedsięwzięcia na rzecz promocji zawodu radcy prawnego, zwłaszcza zintensyfikowanie działań uświadamiających społeczeństwu zakres kompetencji radców prawnych. Zjazd wyraźnie wyartykułował również kwestie związane ze wsparciem socjalnym dla członków samorządu pozostających w trudnej sytuacji materialnej. Uczestnicy Zjazdu stwierdzili nadto konieczność kontynuacji obecnych inicjatyw w działalności zagranicznej samorządu, zalecając m.in. uczestnictwo w przedsięwzięciach zapewniających wpływ radców prawnych na wypracowywanie przez międzynarodowe i europejskie organizacje zawodowe stanowisk ważnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów sprawiedliwości. Informacja opracowana w OBSiL
POZNANIACY WE WŁADZACH KRRP Drugiego dnia Zjazdu delegaci wybrali Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego. Został nim Jarosław Sobutka z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Był on jedynym kandydatem. Głosowało na niego 240 delegatów. Jarosław Sobutka przez dwie poprzednie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Podczas XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych wybrano, poza prezesem, 38 członków Krajowej Rady Radców Prawnych. Najwięcej głosów uzyskali: Andrzej Kadzik (OIRP Kraków) Michał Rościszewski (OIRP Bydgoszcz) Danuta Rebeta (OIRP Kraków) Wcześniej, zgromadzenie okręgowe wybrały po jednym członku KRRP z każdej izby. Łącznie Krajowa Rada Radców Prawnych X kadencji liczy 69 osób, 11 więcej niż w kadencji poprzedniej Z OIRP Poznań członkami władz zostali: 1. Krystyna Babiak 2. Marzena Brukwicka 3. Henryk Kuligowski 4. Andrzej Pieścik 5. Zbigniew Tur (D) Wyższy Sąd Dyscyplinarny 4 listopada br. wybrano skład Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Przewodniczący oraz zastępcy przewodniczącego zostaną wybrani na pierwszym posiedzeniu.OIRP Poznań: Teresa Famulska Tadeusz Kieliszewski Arkadiusz Sawala Karolina Szał

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …