Najnowsze informacje

Zaniepokojenie Europy

Federacja Adwokatów Europejskich idzie w sukurs radcom prawnym.

Przypomnijmy, że 22 września odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Poświęcone ono było pierwszemu czytaniu ustawy o państwowych egzaminach prawniczych. Ze strony KRRP udział w nim wzięli: prezes KRRP Maciej Bobrowicz oraz wiceprezes KRRP Dariusz Sałajewski. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych krytycznie odniósł się do najważniejszych tez leżących u podstaw projektu przejrzyście wskazując je w pięciu punktach.
Przede wszystkim wskazał, że Polska znajduje się na 12 miejscu (na 27 krajów badanych przez UE) pod względem ilości prawników. Już dziś pod tym względem Polska wyprzedza takie kraje jak: Holandia, Dania, Francja, Czechy, Austria, Szwecja czy też Finlandia. – Z badań przeprowadzonych przez OBOP w 2009 roku wynika także, że tylko 1% ankietowanych, którzy nie korzystają z usług prawników wskazał wysoką cenę porady jako powód tej sytuacji. Pozostali odpowiedzieli, że nie radzą się prawników, bo nie mają takiej potrzeby- kontynuował Maciej Bobrowicz. Prezes KRRP dodał także, że obecnie aplikację radcowską i adwokacką odbywa 17 500 osób zaś w latach 2013-2014 Polska znajdzie się w pierwszej dziesiątce krajów Unii Europejskiej pod względem dostępności do usług prawnych. Podkreślił także wagę argumentów zawartych w bardzo negatywnej opinii Krajowej Rady Sądownictwa odnośnie tego projektu ustawy. – te fakty, przeczą tezie o tym, że bez wprowadzenia na rynek doradców prawnych, sytuacja w dostępie do rynku usług prawnych nie ulegnie zmianie- dodał Prezes KRRP Wiceprezes KRRP, Dariusz Sałajewski poruszył zagadnienie niekonstytucyjności i niekompletności projektu. Szczegółowo omówił także główne tezy zawarte w opinii profesora Banaszaka do projektu ustawy wskazujące na niekonstytucyjność projektu ustawy o PEP. Sprawa egzaminów prawniczych jak się okazuje budzi również obawy Europy.
Maciej Bobrowicz poinformował , że Federacja Adwokatur Europejskich na wniosek Krajowej Rady Radców Prawnych wydała rezolucję w sprawie projektu ustawy o państwowych egzaminach prawniczych w Polsce. Jest ona wyrazem głębokiego zaniepokojenia wyrażonego przez Zgromadzenie Ogólne Federacji Adwokatur Europejskich sytuacją, która może mieć miejsce w Polsce po uchwaleniu ustawy o Państwowych Egzaminach Prawniczych. To pierwsze z międzynarodowych działań, które Krajowa Rada ? mówi M. Bobrowicz- podjęła w celu zablokowania sejmowych prac na projektem ustawy o Państwowych Egzaminach Prawniczych. Uważam, że świadomość polskich decydentów, iż projekt ten jest powszechnie krytykowany nie tylko na gruncie krajowym będzie cennym wzmocnieniem naszej argumentacji, którą przedstawiliśmy w trakcie posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 22 września br. ( o czym piszemy wyżej).
Rezolucja Federacji Adwokatur Europejskich w sprawie projektu ustawy o państwowych egzaminach prawniczych w Polsce. Zgromadzenie ogólne Federacji Adwokatur Europejskich (FBE) przyjęło niniejszą rezolucję na śródrocznym kongresie w Madrycie 25 września 2010 roku: Właściwa deontologia i kształcenie są dwoma zasadniczymi fundamentami zawodu prawnika, w konsekwencji pociągają za sobą szczególne zaangażowanie samorządów prawniczych i FBE; FBE przyjmuje, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej popiera w polskim Sejmie projekt ustawy o państwowych egzaminach prawniczych, który umożliwia absolwentom studiów prawniczych, poprzez zdanie tak zwanego ?egzaminu pierwszego stopnia?, świadczenie tak zwanych ?podstawowych usług prawnych? takich jak udzielanie porad prawnych klientom i reprezentowanie ich przed sądami pierwszej instancji; Absolwenci ci nie będą zobowiązani do członkostwa w istniejących samorządach prawniczych lub podobnych ciałach, lecz jedynie do rejestracji administracyjnej; skutkiem czego nie będą podlegali uznanym zasadom etyki zawodowej lub niezbędnym obowiązkom takim jak kształcenie ustawiczne. Będzie to prowadzić nieuchronnie do poważnej erozji zasad etyki zasad zawodowej i kształcenia, rozwijanych przez wiele lat we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej i niezbędnych do świadczenia usług prawnych jakiegokolwiek rodzaju; Federacja obawia się, że nowi ?doradcy prawni? nie podlegający obowiązkowemu członkostwu w samorządzie prawniczym nie będą chronieni przywilejem tajemnicy zawodowej, a zatem zgodnie z prawem będą mogli być zmuszani przez władze publiczne do ujawniania poufnych danych ich klientów, którzy to klienci będą wprowadzani w błąd pozornym zaufaniem, że ich dane prywatne i osobowe, uzyskane porady i udzielone instrukcje są objęte i chronione tajemnicą zawodową. W konsekwencji spowoduje to erozję gwarancji praw klientów i może naruszać dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości. FBE stojące na straży zasad etyki zawodowej uznanych w całej Europie w kodeksie deontologicznym przyjętym przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) i podkreślając wagę kształcenia prawników, które jest niezbędne do właściwego świadczenia usług prawnych. Niniejszym postanawia Przekazać Rządowi Polskiemu wyrazy szczególnego zaniepokojenia proponowaną regulacją w zakresie podstawowych usług prawnych, która może spowodować poważne naruszenia w polskim prawodawstwie, a ze względu na brak zasad etyki zawodowej i wymogów dotyczących kształcenia spowoduje zmniejszenie zdolności polskich zawodów prawniczych jako całości do świadczenia właściwych usług prawnych osobom, które tego potrzebują, pogorszy pozycję konkurencyjną na rynku europejskim oraz, co najgorsze, spowoduje erozję profesjonalnej ochrony klientów.

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …