Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Zasiew dobrego prawa

Zasiew dobrego prawa

Pierwszy Kongres Prawnikow Wielkopolskich dobiegl końca.

Jeszcze w poniedziałek zespoły pracowały nad redakcja swoich końcowych opracowań, a we wtorek 15 maja, w ostatnim dniu kongresu przewodniczący zespołów roboczych przedstawili uczestnikom kongresu swoje uwagi, spostrzeżenia i przede wszystkim propozycje zmian w prawie. Następnie Kongres przyjął Uchwałę Końcową rekomendowaną przez Radę Programową Kongresu w składzie:
dr Krystyna Babiak ? dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu; Marek Jessa ? przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Poznaniu; Krzysztof Józefowicz ? prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu; Tadeusz Paetz ? prezes Rady Izby Notarialnej w Poznaniu ;Andrzej Reichelt ? dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu; Sławomir Twardowski – prokurator apelacyjny w Poznaniu; prof. UAM dr hab. Tomasz Sokołowski ? dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; sędzia NSA Jerzy Stankowski – prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Do Uchwaly i proponowanych zmian w przepisach prawa bedziemy wracać wielokrotnie. Przypomnijmy, ze wielkie zainteresowanie proponowanymi zmianami w prawie polskim wykazał Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwosci, który organizatorów i moderatorów kongresu zaprosił do siebie. Dzisiaj przedstawiamy omówienia proponowanych zmian oraz przedstawiamy kto nad nimi prawcował.

ZESPóŁ PRAWA ADMINISTRACYJNEGO,
przewodniczący: SWSA Maciej Jaśniewicz ? Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Członkowie: 1. SSA Dorota Goss ? Kokot ? Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, 2. SSO Julia Przyłębska ? Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, 3. SSO Izabela Halik ? Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, 4. Zbigniew Pierzyński ? Kierownik Działu Pozakarnego Postępowania Sądowego Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, 5. Radc. pr. Krzysztof Urbaniak ? Radca Prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, 6. Adw. dr. hab Eryk Kosiński – Adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, 7. SWSA Marzanna Kosewska – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, 8. SWSA Walentyna Długaszewska – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, 9. SWSA Roman Wiatrowski – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, 10. SNSA Jerzy Stankowski – Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, 11. Jolanta Chyleńska – Wicedyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 12. Radc. pr. Monika Świerczak – Radca Prawny Izby Skarbowej w Poznaniu, 13. Radc. pr. Karolina Kalinowska -Radca Prawny w Izbie Skarbowej w Poznaniu, 14. Krzysztof Świderski – Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, 15. Konrad Ciesielski – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Rada Izby Komorniczej w Poznaniu, 16. Prof. dr hab. Marek Szewczyk – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 17. Prof. dr hab. Andrzej Skoczyłaś – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 18. Radc. pr. Henryk Kuligowski – Radca Prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, Wśród propozycj zmian legislacyjnych w kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej zespół proponuje wprowadzenie do kodeksu postępowania administracyjnego oraz ordynacji podatkowej działu regulującego postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt administracyjnych lub przepisu odsyłającego w tym zakresie do odpowiedniego stosowania księgi czwartej KPC. Dodajmy jeszcze postulat prowadzenia przez organ administracji rejestru takich form załatwiania sprawy, do których wgląd miałyby osoby posiadające interes prawny. Osobom takim należałoby także umożliwić uruchomiania trybu związanego z uchyleniem takiej ?milczącej zgody?.
ZESPóŁ PRAWA CYWILNEGO MATERIALNEGO przewodniczący: Prof. dr hab. Adw. Maciej Gutowski – Adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Członkowie: 1. SSA Hanna Małaniuk – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, 2. SSA Elżbieta Fijałkowska – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, 3. SSO Ryszard Marchwicki – Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, 4. Magdalena Flis – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, 5. Radc. pr. Tadeusz Kieliszewski – Radca Prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, 6. Radc. pr. Sergiusz Foltynowicz – Radca Prawny Okręgowy Izba Radców Prawnych w Poznaniu, 7. Radc. pr. Maciej Wąsiewicz – Radca Prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, 8. Prof. dr hab. Aurelia Nowicka – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 9. Prof. dr hab. Marian Kępiński – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 10. Maciej Woźniak – Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie, 11. Sławomir Kowalewski – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile, 12. Marcin Paetz – Notariusz , Rada Izby Notarialnej w Poznaniu. Zmian jest bardzo dużo i są one bardzo szczegółowe. Na przykład: skreślenie art. 6471 § 5 k.c. – odpowiedzialności inwestora względem podwykonawcy w umowie o roboty budowlane; Przedłużenie terminu zawitego z art. 59 k.c. do 5 lat oraz ujednolicenie legitymacji biernej pomiędzy instytucjami ius ad rem i skargi pauliańskiej. Najwazniejsza wydaje się propozycja uproszczenie elektronicznej księgi wieczystej. Księga wieczysta w obecnie obowiązującym kształcie jest mało czytelna i bardzo skomplikowana. Analiza odpisu księgi wieczystej nastręcza trudności nawet prawnikom, jest przy tym bez wątpienia czynnością żmudną. Wydaje się, że bez szkody dla obecnego systemu prowadzenia ksiąg wieczystych, można by księgę wieczystą uprościć. Do skonkretyzowania tego postulatu konieczna jest współpraca z informatykami.Wśród propozycji jest także wprowadzenie zmian w art. 14 w zw. z art. 8a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz wprowadzenie zmian w regulacji umowy o usługę turystyczną.
ZESPóŁ PRAWA CYWILNEGO PROCESOWEGO, przewodniczący: SSA Andrzej Daczyński – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Członkowie: 1. SSO Andrzej Adamczuk – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, 2. SSO Ryszard Małecki – Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, 3. Henryka Gzowska – Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, 4. Dr Joanna Mucha – Radca Prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, 5. Dr Matylda Gwoździcka – Piotrowska – Radca Prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, 6. Adw. Adam Swoboda – Adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, 7. Prof. dr hab Krzysztof Knoppek – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 8. Dr Marcin Walasik – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 9. Michał Czarnecki – Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Rada Izby Komorniczej w Poznaniu, 10. Marek Jessa – Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Poznaniu, Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, 11. Damian Mucha – Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Rada Izby Komorniczej w Poznaniu. W tym zespole uczestnicy pokusili się o nadanie nowej treści wielu zapisom kodeksowym. Np. w kodeksie postępowania cywilnego: Art. 9. Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. Art. 525. Akta sprawy dostępne są dla uczestników postępowania oraz za zezwoleniem przewodniczącego dla każdego, kto potrzebę przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. Na tych samych zasadach dopuszczalne jest sporządzanie i otrzymywanie odpisów i wyciągów z ak . do rozpoznania sądowi pierwszej instancji, chyba że uzna wniosek za uzasadniony. Wśród nowych propozycji mówi się także o skutkach nieuiszczenia opłaty lub zaliczki na wydatki. Do tych proponowanych zmian będziemy wielokrotnie wracać.
ZESPóŁ PRAWA KARNEGO przewodniczący: SSA Henryk Komisarski – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Poznaniu. Członkowie: 1. SSO Krzysztof Lewandowski – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, 2. SSO Maciej Świergosz – Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, 3. Iluminata Kaczmarek – Naczelnik Wydziału II Postępowania Sądowego Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, 4. Radc. pr. Krzysztof Kola – Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, 5. Marek Rote – Kierownik Szkolenia Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, 6. Adw. Eugeniusz Michałek – Adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, 7. Prof. dr. hab. Robert Zawłocki – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 8. Prof. dr hab. Piotr Stępniak – Kierownik Zakładu Penitencjarystyki Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 9. Maciej Barski – Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie, Rada Izby Komorniczej w Poznaniu. Członkowie zespołu zauważają: uchwalone w 1997 r. kodeks karny oraz kodeks postępowania karnego, które weszły wżycie w dniu 1 września 1998 r., w okresie 11 lat obowiązywania były wielokrotnie zmieniane. Kodeks karny 41 razy, a Kodeks postępowania karnego aż 65 razy. Częstotliwość zmian jest, więc bardzo duża. W przypadku Kodeksu karnego wynosi około jedną zmianę na kwartał. Jeszcze częstszym nowelizacjom ulegał Kodeks postępowania karnego. Taka częstotliwość zmian jest zbyt wysoka, nawet na warunki ?zwykłej ustawy?. Dodatkowo, już obecnie złożone są w Sejmie RP kolejne projekty nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu posterowani karnego, w tym zawierające zmiany o charakterze kompleksowym. Podkreślenia wymaga to, że przez cały kilkudziesięcioletni okres obowiązywania Kodeksu karnego z 1932 r. został on zmieniony tylko 9 razy (raz na kilka lat), a Kodeks karny z 1969 r. przez blisko 30 lat był nowelizowany 23 razy (raz na ponad rok obowiązywania). Należy, zatem ograniczyć to zjawisko. Wydaje się, iż główną rolę powinna tutaj odgrywać Komisja Kodyfikacyjna i to tym bardziej, że regulacje kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego dalekie są od doskonałości. Zmiany są konieczne, ale winny być one przemyślane oraz poparte merytorycznymi argumentami, a także winny gwarantować spójność regulacji. Konkretne i szczegółowe zmiany poznańskiego zespołu roboczego to kilkanaście stron maszynopisu.Warto może wspomniec o propozycji wprowadzenia nowego przestępstwa bankructwa i bankructwa kwalifikowanego.

ZESPóŁ PRAWA RODZINNEGO,
przewodniczący: Zenon Marciniak – Adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, Członkowie: 1. SSO Renata Pelz – Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, 2. SSR Maria Prusinowska – Sędzia Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, 3. SSR Paweł Soliński – Wiceprezes Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, 4. Anna Ockert – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, 5. Prof. dr hab. Janina Panowicz – Lipska – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 6. Dr Małgorzata Łączkowska – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 7. Zbigniew Głowacki – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, 8. Łukasz Dykier – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Ten zespół także nieomal stworzył nowy kodeks rodzinny i opiekuńczy, proponujac nowe i usprawniając dotychczasowe rozwiązania w sferze aliementów, odpowiedzialności małżonka dłuznika, rozwodu, uznania ojcostwa, opieki, ubezwłasnowolnienia, postępowania o przymusowym leczeniu alkoholikow. Zajęto się też ustawą o ochronie zdrowia psychicznego.

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …