Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Zasiłki pogrzebowe niekonstytucyjne

Zasiłki pogrzebowe niekonstytucyjne

Uniemożliwienie przyznania zasiłku pogrzebowego jest niezgodne z konstytucją.

28 października 2010 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczące zasad przyznawania zasiłku pogrzebowego. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 81 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 21 maja 2009 r., w zakresie, w jakim nie przewiduje innego zdarzenia, od którego rozpoczyna się bieg terminu do złożenia wniosku o zasiłek pogrzebowy niż dzień śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 67 konstytucji.
Zakwestionowany przepis uniemożliwiał przyznanie zasiłku pogrzebowego osobom, które złożyły wniosek o ten zasiłek po upływie 12 miesięcy od dnia zgonu osoby, po której zasiłek przysługuje. Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że dwunastomiesięczny termin złożenia wniosku o zasiłek pogrzebowy zazwyczaj umożliwia realne uzyskanie świadczenia. Nie ulega bowiem wątpliwości, że na ogół urządzenie pogrzebu następuje niezwłocznie po dniu śmierci. Jednak przyjęcie za początek biegu dwunastomiesięcznego terminu od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje, bez możliwości innego określenia początku biegu prowadzi w niektórych przypadkach do skutków sprzecznych z celem, jaki miał ustawodawca ustanawiając instytucję zasiłku pogrzebowego.
Regulacja taka pozbawia bowiem prawa do zasiłku uprawnione podmioty, które nie mogły zorganizować pogrzebu w ciągu roku od dnia śmierci osoby z przyczyn obiektywnych, np. z uwagi na późniejsze odnalezienie ciała. Trybunał zwrócił uwagę, że także ustawodawca dostrzegł konieczność zmian art. 81 ustawy o świadczeniach FUS. Znowelizowany przepis umożliwił osobom uprawnionym ubieganie się o zasiłek po zmarłym w przypadku późniejszego niż 12 miesięcy od dnia zgonu odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania zmarłego. Powyższa zmiana zasługuje na aprobatę. Trybunał zaznaczył jednak, że nie rozwiązuje ona całkowicie problemu. Należy bowiem pamiętać, że sytuacje wskazane w nowelizacji, choć najczęstsze nie są jedynymi przyczynami niedochowania wskazanego terminu. Dlatego słusznym wydaje się uwzględnienie w obowiązujących przepisach dotyczących zasiłku pogrzebowego także sytuacji nietypowych, innych niż wskazanych w znowelizowanym art. 81 ustawy.
Rozprawie przewodniczył sędzia TK Zbigniew Cieślak, a sprawozdawcą była sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz. Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …