Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zaskarżenie przymusu bezpośredniego

Zaskarżenie przymusu bezpośredniego

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich monitorowane jest zagadnienie stosowania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej środków przymusu bezpośredniego. Podczas wizytacji zwrócono uwagę na fakt, że w notatkach ze stosowania środków przymusu brak jest informacji o tym, czy osadzony został pouczony o możliwości złożenia skargi na decyzję
o zastosowaniu środków przymusu do sądu penitencjarnego. Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej precyzuje, jakie informacje zawiera notatka ze stosowania środków przymusu. Wśród nich brakuje informacji o pouczeniu osadzonego o prawie do złożenia skargi na decyzję o zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego.
Rzecznik uważa, że mimo formalnego braku obowiązku nałożonego na funkcjonariuszy Służby Więziennej w tym zakresie, każdorazowo po zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego osadzony powinien zostać niezwłocznie pouczony o prawie złożenia skargi na decyzję w tym przedmiocie do sądu penitencjarnego, a informacja o dokonaniu pouczenia powinna zostać odnotowana w dokumentacji ze stosowania środków, co osadzony poświadczałby własnoręcznym podpisem. Zapewnienie prawidłowego pouczenia o możliwości złożenia skargi na decyzję o zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego wzmacnia gwarancję praworządnego stosowania tych środków.
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz rozważenie możliwości wydania polecenia funkcjonariuszom Służby Więziennej w celu wprowadzenia tego rodzaju praktyki.

Sprawdź także

Wiążące prawo Europy

Podpisy pod apelem sędziów w sprawie wykonania orzeczeń trybunałów europejskich i systemu powołań sędziowskich My, …