Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zatrudnienie osadzonych w poznańskim AŚ

Zatrudnienie osadzonych w poznańskim AŚ

Celem kary pozbawienia wolności jest wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa. Dla osiągnięcia wyżej
wymienionego celu prowadzi się zindywidualizowane oddziaływania na skazanych przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków. Uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z powyższymi zasadami zatrudniani są również skazani przebywający w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Pracują w kuchni, warsztatach, przy wydawaniu posiłków, wykazują się w pracy jako ogrodnicy, palacze, magazynierzy, bibliotekarze, fryzjerzy, opiekunowie radiowęzła. Wachlarz możliwości zatrudnienia jest stosunkowo duży jak na specyfikę jednostki penitencjarnej. Większa część pracujących to skazani z podgrupą P-2, a więc pierwszy raz karani przebywający w zakładzie karnym typu półotwartego. Świadczą pracę odpłatne i społecznie na rzecz społeczności Poznania oraz przyległych gmin. Osadzeni są cenionymi pracownikami społecznymi, świadczącymi pracę na rzecz szkół, komend Policji TKKF, WOPR, Lasów Poznańskich. Wykonują prace gospodarcze oraz inne zgodne z posiadanymi kwalifikacjami. Kontrahenci prywatni zapewniają zatrudnienie odpłatne oraz wszelkie uprawnienia z tego wynikające.
Miejsca pracy osadzonych są regularnie kontrolowane przez funkcjonariuszy SW celem stwierdzenia przydatności na zajmowanych stanowiskach oraz przestrzegania przez osadzonych dyscypliny. Od osadzonych wymaga się bowiem zwiększonej samodyscypliny oraz samokontroli w miejscach zatrudnienia poza terenem jednostki. Jednoznacznie można stwierdzić, iż praca ma na osadzonych dobry wpływ. Zgodnie z celem wykonywania kary pozbawienia wolności kształtuje pozytywne postawy u osadzonych. Uczą się obowiązkowości, sumiennego wywiązywania z powierzonych obowiązków.
Celem podnoszenia kompetencji osadzonych oraz przygotowywania ich do powrotu na rynek pracy po wyjściu z zakładu karnego, organizowane są regularnie „kluby pracy”. Osadzeni uczą się pisać dokumenty motywacyjne, CV, nabywają umiejętności prezentowania się na rozmowach rekrutacyjnych. Areszt Śledczy współpracuje w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu.
Regularnie na terenie Aresztu Śledczego organizowane są również kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje osadzonych. Kadra penitencjarna dba, aby osadzeni w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności wykorzystali czas na przygotowanie się do warunków wolnościowych.
szer. Marlena Przybył, Areszt Śledczy Poznań

Sprawdź także

Rządzi prawo kaduka

Trybunał Konstytucyjny: prawo kaduka, czyli KRS, która została ukształtowana na podstawie ustawy z 2017roku nie …