Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Zawiesić bieg terminów

Zawiesić bieg terminów

Krajowa Rada Radców Prawnych proponuje:

1. W postępowaniach przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi, sądami wojskowymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym lub Trybunałem Konstytucyjnym zawiesza się bieg terminów na dokonanie czynności procesowej, terminów wyznaczonych przez sąd lub trybunał lub innych terminów wskazanych w ustawach regulujących postępowanie przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi, sądami wojskowymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym lub Trybunałem Konstytucyjnym, biegnących dla stron i uczestników postępowania, w tym stron i uczestników postępowania reprezentowanych przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, adwokatem lub rzecznikiem patentowym.

2. Ustępu 1 nie stosuje się do postępowań sądowych i administracyjnych, w stosunku do których przepisy szczególne wyłączą jego stosowanie oraz do postępowań sądowych lub administracyjnych, w których zawieszenie biegu terminów, o którym mowa w ust. 1, niosłoby z sobą bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia, wolności lub majątku człowieka albo groziłoby bezpośrednio dobru dziecka, a także, gdyby brak podjęcia działań prowadził do cierpienia zwierzęcia w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 122). O niestosowaniu ustępu 1. decyduje podmiot prowadzący sprawę w formie postanowienia, na które służy zażalenie składane do podmiotu instancyjnie nadrzędnego w terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia. Zażalenie jest rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni. https://kirp.pl/pismo-prezesa-krrp-do-premiera-mateusza-morawieckiego/

Sprawdź także

Tak się mści Z. Ziobro

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, powziąwszy wiadomość o delegowaniu prokuratorów z Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex …