Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Zewnętrzna kontrola NIK

Zewnętrzna kontrola NIK

W Najwyższej Izbie Kontroli zakończył się audyt zewnętrzny przeprowadzony na zlecenie Marszałka Sejmu. NIK z satysfakcją przyjmuje pozytywną ocenę zawartą w sprawozdaniu audytora zewnętrznego. W opinii audytora sposób prowadzenia gospodarki finansowej przez NIK był prawidłowy. NIK w sposób gospodarny, celowy i rzetelnywydatkowała środki publiczne oraz gospodarnie, celowo i rzetelnie przeprowadzała przetargi. Audyt zewnętrzny w zakresie wykonania budżetu oraz gospodarki finansowej Najwyższej Izby Kontroli Marszałek Sejmu zleca zgodnie z ustawą o NIK nie rzadziej niż raz na 3 lata. Audyt zewnętrzny obejmuje okres następujący po okresie objętym ostatnim audytem. Poprzedni audyt obejmował lata 2008-2010.
Obecnie audytor w swojej ocenie NIK za lata 2011 -2013 napisał że: nie wystąpiły opóźnienia w zapłacie zobowiązań skutkujących koniecznością zapłaty odsetek, dochody pobierane przez Najwyższą Izbę Kontroli były przekazywane do budżetu państwa terminowo, nie wystąpiły rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w sprawozdaniach budżetowych za lata 2011 – 2013 i zapisami na kontach w systemie finansowo-księgowym, procedury zarządzania środkami finansowymi, obiegu i kontroli dokumentów finansowych oraz przyjęta polityka rachunkowości zapewniają rzetelne, terminowe i poprawne dokumentowanie operacji gospodarczych w zakresie wartości, okresu księgowania, kont zakładowego planu kont i klasyfikacji budżetowej, sprawozdania budżetowe sporządzane są w oparciu o ewidencję finansowo-księgowa i odzwierciedlają stan faktyczny, zaś sprawozdania łączne są sumą sprawozdań jednostkowych, w prognozie dochodów budżetowych ujęto wszystkie główne ich źródła, planowanie finansowe odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami, nie stwierdzono opóźnień, mogących wpłynąć na ocenę w zakresie efektywności i gospodarności wydatkowania środków publicznych, w zapłacie zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, podatków oraz składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Najwyższa Izba Kontroli sporządza budżet zadaniowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane prezentowane w sprawozdaniach z wykonania budżetu zadaniowego były zgodne z zapisami w ewidencji finansowo-księgowej. Audytorzy nie zgłosili uwag w przedmiocie: legalności, gospodarności, celowości, rzetelności oraz stosowania procedur w obszarze przeprowadzania przez Najwyższą Izbę Kontroli w latach 2011 – 2013 zamówień publicznych oraz sposobu określenia mechanizmów kontrolnych, ich wdrożenia oraz zastosowania w toku realizacji poszczególnych, badanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
W ostatecznej opinii audytor zewnętrzny, działający na zlecenie Marszałka Sejmu stwierdził, że: roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Najwyższej Izby Kontroli za lata 2011, 2012 i 2013 było prawidłowe i wiarygodne; wystąpiła zgodność stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym; procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych; wystąpiła gospodarność, celowość i rzetelność dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz w zakresie udzielania zamówień publicznych, a także prawidłowego wykorzystania zasobów; sposób prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowania procedur dotyczą procesów wymienionych w pkt. 1-3 był prawidłowy.

Sprawdź także

Pushbacki pozostaną

Rzecznik: wyeliminować pushbacki z polskiego prawa. Odpowiedź MSWiA Przepisy pozwalające na zawracanie cudzoziemców, przekraczających polską …