Strona główna / Aktualności / Zgromadzenia spontaniczne legalne

Zgromadzenia spontaniczne legalne

Ustawa ? prawo o zgromadzeniach ma umożliwić jak najpełniejsze korzystanie z konstytucyjnej wolności zgromadzeń, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ich uczestnikom oraz osobom przebywającym w pobliżu. Ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 września 2014 r. oraz wytyczne Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zgodnie z ustawą zgromadzeniem będzie grupa osób, które zebrały się na otwartej przestrzeni dostępnej dla każdego, by prowadzić wspólnie obrady lub wyrazić stanowisko w sprawach publicznych. Nie będzie już określona minimalna liczba zebranych osób, wymagana aby były one traktowane jak zgromadzenie. Dotychczas musiało to być co najmniej 15 osób. Organizatorzy będą musieli zgłosić zgromadzenie pisemnie, faksem, ustnie do protokołu lub e-mailem nie później niż 6 dni i nie wcześniej niż 30 dni przed jego planowaną datą.
Od decyzji organu gminy o zakazie zgromadzenia organizator będzie mógł się odwołać do sądu okręgowego. Odwołania mają być rozpatrywane w trybie podobnym do wyborczego ? niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu doby od jego wniesienia. Kolejną instancją odwoławczą będzie sąd apelacyjny, który także będzie miał 24 godziny na rozpatrzenie postanowienia sądu okręgowego. W sprawach tych nie będzie przysługiwać skarga kasacyjna. Za przebieg zgromadzenia będą odpowiadać organizator i przewodniczący.
Obowiązek rozwiązania zgromadzenia, jeżeli uczestnicy nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy zgromadzenie narusza przepisy ustawy lub karne, będzie miał przewodniczący. Jeśli tego nie zrobi lub w razie zagrożenia dla życia, zdrowia albo mienia lub naruszenia przepisów ustawy albo karnych, zgromadzenie będzie mógł rozwiązać przedstawiciel gminy. Przedstawiciel samorządu będzie wyznaczany obowiązkowo dla zgromadzeń w razie niebezpieczeństwa naruszenia porządku publicznego.
Zgromadzenia, które nie powodują utrudnień w ruchu drogowym, będzie można zgłaszać w trybie uproszczonym. W tym trybie zgłoszenie trzeba będzie skierować do gminnego centrum zarządzania kryzysowego nie wcześniej niż na 30 dni i najpóźniej na 2 dni przed terminem zgromadzenia.
Ustawa wprowadza też pojęcie zgromadzenia spontanicznego. Będzie to zgromadzenie, które odbywa się w związku z nagłym, niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, które nie może się odbyć w innym terminie, bo straciłoby sens i znaczenie z punktu widzenia debaty publicznej. Takich zgromadzeń nie trzeba będzie zgłaszać.
Sejm VII kadencji uchwalił ustawę 24 lipca 2015 r., a prezydent podpisał ją 24 września 2015 r. Dz.U. 2015 poz. 1485

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …