Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego

Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego

17 maja 2011 r. odbędzie się Zgromadzenie Ogólnego Sędziów SN. Poświęcone ono będzie działalności Sądu Najwyższego w roku 2010. W posiedzeniu wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych oraz przedstawiciele instytucji wymiaru sprawiedliwości i innych ważnych dla Rzeczypospolitej Polskiej naczelnych organów.
Podobnie, jak w roku ubiegłym, odnotowano znaczny wzrost liczby spraw wnoszonych do Sądu Najwyższego. Ogółem wpłynęły 10 223 sprawy (w 2009 r. ? 9 129), w tym 6 549 kasacji i skarg kasacyjnych, z czego 3 089 skarg wniesiono do Izby Cywilnej (w 2009 r. ? 2 775), 1 806 do Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (w 2009 r. ? 1 567), natomiast kasacji ? do Izby Karnej 1 642 (w 2009 r. ? 1 606) i 12 do Izby Wojskowej (w 2009 r. ? 28). Z kolei zażaleń wniesiono 1 461 (w 2009 r. ? 1 100), natomiast kwestii prawnych 207 (w 2009 r. ? 226).
Sąd Najwyższy rozpoznał również więcej spraw niż w roku ubiegłym: łącznie 9 567 (w 2009 r. ? 9 025), w tym 6 018 skarg kasacyjnych i kasacji (w 2009 r. ? 5 764) oraz 1 353 zażaleń (w 2009 r. ? 1 024).
Dla oceny działalności Sądu Najwyższego ważne jest nie tylko jej przedstawienie w aspekcie ilościowym, ale i w przedmiotowym, uwzględniającym wagę rozpoznawanych spraw. Jak co roku rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego obejmowały szeroki zakres problemów, wśród których trudno wyróżnić tematykę dominującą. Różnorodność spraw toczących się przed sądami powszechnymi powoduje, że przed Sąd Najwyższy trafiają zagadnienia o bardzo urozmaiconej tematyce i zróżnicowanej doniosłości jurydycznej. Ujednolicający wpływ na orzecznictwo sądów powszechnych miały nie tylko uchwały podejmowane przez składy powiększone i zwykłe składy izbowe, których rola była szczególna, ale także orzeczenia zapadające w formie wyroków i postanowień.
Należy szczególnie podkreślić, że zagadnienia prawne, podejmowane w sprawach kasacyjnych niejednokrotnie, jeżeli chodzi o zakres rozważań, były bliskie uchwałom. Dokonywana wykładnia prawa ma znaczenie nie tylko dla praktyki sądów, ale wywiera pośredni wpływ także na praktykę organów ścigania (prokuratury, policji, organów finansowych i celnych) oraz na działania podejmowane przez adwokatów i radców prawnych, spotykając się z dużym zainteresowaniem. Sąd Najwyższy, rozstrzygając te zagadnienia, uwzględniał nie tylko aspekt konstytucyjny, ale także prawnomiędzynarodowy, odwołując się do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Cały raport na stronach internetowych Sądu Najwyższego.

Sprawdź także

Pushbacki pozostaną

Rzecznik: wyeliminować pushbacki z polskiego prawa. Odpowiedź MSWiA Przepisy pozwalające na zawracanie cudzoziemców, przekraczających polską …