Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN

Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN

W dniu 30 maja br. w siedzibie Sądu Najwyższego odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego poświęcone Informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2016. W przemówieniu otwierającym Zgromadzenie Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf zwróciła uwagę, że tegoroczne
Zgromadzenie odbywa się w roku Jubileuszu 100-lecia Sądu Najwyższego utworzonego 1 września 1917 r., na ponad rok przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Przypomnienie o Jubileuszu stało się również okazją do zaproszenia na uroczyste obchody 100-lecia, które odbędą się 27 i 28 września. W dalszej części przemówienia Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf przedstawiła informację o działalności Sądu Najwyższego w 2016 r. z uwzględnieniem spraw szczególnie ważnych dla praktyki prawa, jak również tych o doniosłym znaczeniu społecznym. Następnie głos zabrał Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który odczytał list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W swoim liście Pan Prezydent podkreślił, że Zgromadzenia Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego są zawsze ważnym wydarzeniem, co wynika ze znaczącej roli, jaką SN odgrywa w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej. Pan Prezydent wyraził także nadzieję, że sędziowie zechcą zabrać głos w kwestii ram ustrojowych, w których osadzone jest sądownictwo podczas debaty nad nową Konstytucją. W kolejnych wystąpieniach do działalności Sądu Najwyższego odwoływali się dostojni goście: prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli; dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich; prof. dr hab. Leszek Bosek, Prezes Prokuratorii Generalnej; prof. dr hab. Stanisław Biernat, wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego. Wystąpienie wygłosił także dr Józef Musioł, Przewodniczący Stowarzyszenia Sędziów Sądu najwyższego w st. spoczynku. W Zgromadzeniu Ogólnym, pomimo zaproszeń, nie wzięli udziału przedstawiciele Sejmu, Senatu, Prokuratury i Ministerstwa Sprawiedliwości. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją ?Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie? oraz z informacjami zawartymi w sprawozdaniu z działalności SN w 2016 roku na stronie Sądu Najwyższego.
Na fotografii: I Prezes Sadu Najwyższego, sędzia Małgorzata Gersdorf

Sprawdź także

Bronią swojej niezawisłości

STANOWISKO SĘDZIÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU W ZWIĄZKU Z PISMEM NR WO 072.9.2023 KRAJOWEJ RADY …

Strona główna / Aktualności / Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN

Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN

Minister sprawiedliwości Borys Budka wziął 28 maja 2015 r.)udział w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego. ? Działalność Sądu Najwyższego budzi mój głęboki szacunek. Rola ustrojowa Sądu Najwyższego jest nieoceniona, służy porządkowaniu polskiego systemu prawnego i ma niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania instytucji
demokratycznego państwa prawa – mówił podczas swojego wystąpienia minister sprawiedliwości Minister Borys Budka, który reprezentował podczas uroczystości także premier Ewę Kopacz złożył Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzacie Gersdorf podziękowanie dla wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, za godne naśladowania zaangażowanie w pełnienie służby sędziowskiej oraz przekazał na jej ręce list od premier RP.
Podczas wystąpienia minister wspomniał również zmarłego w ubiegłym roku śp. Stanisława Dąbrowskiego ? Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego ? wybitnego sędziego i szlachetnego człowieka. Podczas spotkania I Prezes Sądu Najwyższego przedstawił informację o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 r. W uroczystości wzięli udział także prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Andrzej Rzepliński, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. Roman Hauser, zastępca Prokuratora Generalnego, Robert Hernand, Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz, prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Bronisław Sitek.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

PAD-aleć blokuje NSA

Prezydent chce, by TK zbadał, czy NSA może oceniać ważność prezydenckich powołań sędziowskich We wniosku …

Strona główna / Aktualności / Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN

Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN

15 maja 2012 r. odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego poświęcone informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2011. W posiedzeniu wzięli udział: prezydent RP Bronisław Komorowski, przedstawiciele najwyższych władz państwowych i instytucji wymiaru sprawiedliwości. W liczącym 146 stron raporcie, czytamy m.in: Rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego w 2011 r., podobnie jak w latach poprzednich, dotyczyły bardzo różnych zagadnień, co z jednej strony wynikało z ustanawiania nowych regulacji prawnych, z drugiej natomiast było następstwem społecznych, gospodarczych i politycznych uwarunkowań, które niejednokrotnie powodowały trudności w stosowaniu przepisów w praktyce sądowej. Stąd też istotny fragment działalności Sądu Najwyższego niezmiennie stanowiło udzielanie odpowiedzi na konkretne i abstrakcyjne pytania prawne, w których wyjaśniano kwestie związane interpretacją i stosowaniem prawa.
Różnorodny charakter miało także orzecznictwo w sprawach kasacyjnych. Znajdowały w nim odzwierciedlenie najistotniejsze problemy interpretacyjne. Niestety, pomimo upływu wielu lat od wprowadzenia instytucji kasacji, w dalszym ciągu utrzymywał się stosunkowo wysoki odsetek skarg uznanych za oczywiście bezzasadne.
W praktyce Sądu Najwyższego coraz częściej konieczne jest odwoływanie się do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Praw Człowieka, a zwłaszcza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które brane jest pod uwagę przy rozstrzyganiu poszczególnych spraw w granicach przysługującej Sądowi Najwyższemu niezależności interpretacyjnej. Na podejmowanie rozstrzygnięć Sądu Najwyższego miało również wpływ prawo Unii Europejskiej. Sąd Najwyższy wyjaśniał wiele problemów procesowych związanych z jurysdykcją krajową w międzynarodowym obrocie gospodarczym, gdzie wprawdzie pierwszeństwo miały przepisy umów międzynarodowych (art. 91 ust. 2 Konstytucji), jednakże konieczne było zbadanie właściwości i ?konkurencyjności? przepisów konwencji oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, a także orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sprawdź także

PAD-aleć blokuje NSA

Prezydent chce, by TK zbadał, czy NSA może oceniać ważność prezydenckich powołań sędziowskich We wniosku …