Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / Zlicytują kancelarię notarialną

Zlicytują kancelarię notarialną

Według obwieszczeń prasowych w środę 4 kwietnia, w samo południe dojdzie do licytacji wyposażenia kancelarii notarialnej położonej w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 144. Do licytacji miało już dojść w styczniu tego roku, ale dwie godziny przed rozpoczęciem licytacji sąd ją wstrzymał, uwzględniając zażalenie notariusza uważającego ją za niedopuszczalną. Po zbadaniu zażalenia sąd odrzucił skargę notariusza i poznański komornik wyznaczył licytację wyposażenia kancelarii notarialnej na 4 kwietnia. Sprzedaż wyposażenia kancelarii ma przynieść około 20.000 złotych. Dlaczego doszło do licytacji – nikt nic nie wie… Czy licytacja była próbą realizacji sądowego wyroku wobec notariusza w wyniku dochodzenia należności od któregoś z jego klientów, czy też Skarbu Państwa, nie wiadomo.
Rzecznik Prasowy Poznańskiej Izby Notarialnej, rejent Michał Wieczorek na stosowne pytanie odpowiedział: Fakt prowadzenia egzekucji z ruchomości wyposażenia kancelarii pozostawiam bez komentarza, Jeśli komornik posiada tytuł egzekucyjny, to oczywistym jest, iż prowadzić będzie egzekucję, i nie mam wątpliwości, w sposób zgodny z prawem. Nie są mi znane szczegóły dotyczące źródła zobowiązania, które jest egzekwowane, a jedyne co mogę stwierdzić, że nie są to należności do odprowadzania których notariusz jest zobowiązany z tytułu wykonywania obowiązków notariusza, to jest podatku od czynności cywilnoprawnych bądź opłat sądowych.
Obwieszczenie prasowe to nie fikcja. Ponieważ za kancelarię notariusz odpowiada całym swoim majątkiem, postępowanie jest zapewne skierowane przeciwko niemu. Licytacja ma nastąpić według zasad art. 867 kodeksu postępowania cywilnego.
Oto treść art. 867. § 1. Zajęte ruchomości, niesprzedane według przepisów poprzedzających, komornik sprzedaje w drodze licytacji publicznej. § 2. Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania. § 3. O terminie i miejscu licytacji komornik zawiadamia dłużnika najpóźniej na trzy dni przed dniem licytacji. W wypadkach określonych w art. 864 § 2 zawiadomienie to doręcza się dłużnikowi przed rozpoczęciem licytacji. § 4. Zajęte ruchomości nie wymienione w art. 865 lub nie sprzedane w trybie przewidzianym w tym przepisie komornik, na wniosek wierzyciela, przekazuje do sprzedaży komisowej przed sprzedażą w drodze licytacji publicznej. § 5. Dla sprzedaży komisowej zajętej ruchomości cenę sprzedażną ustala się w wysokości wartości szacunkowej. Jeżeli ruchomość nie zostanie po tej cenie sprzedana w ciągu miesiąca, komisant może obniżyć cenę sprzedażną o 25%. Z uzyskanej ceny sprzedażnej potrąca się prowizję komisową.
Przytaczamy też treść art. 844 kpc: 1. Egzekucja z ruchomości należy do komornika tego sądu, w którego okręgu znajdują się ruchomości, chyba że wierzyciel wybierze innego komornika. § 2. Komornik, który wszczął egzekucję z niektórych ruchomości dłużnika, jest właściwy do przeprowadzenia egzekucji z pozostałych ruchomości dłużnika, chociażby znajdowały się w okręgu innego sądu. § 3. Komornik wybrany przez wierzyciela oraz komornik, o którym mowa w § 2, po dokonaniu zajęcia ruchomości zawiadamia o zajęciu komornika działającego przy sądzie rejonowym, w którego okręgu znajdują się ruchomości, w chwili zajęcia, przesyłając odpis protokołu zajęcia ruchomości.
Po wpisaniu do przeglądarki ?google? adresu kancelarii notarialnej wyświetla się taki oto tekst: Kancelaria Notarialna notariusz – Daniel Wojticsek Notariusz Daniel Wojticsek jako osoba zaufania publicznego, po mianowaniu do pełnienia funkcji notariusza przez Ministra Sprawiedliwości, czuwa aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz innych osób, dla których czynność te mogą powodować skutki prawne. Swoją osobą i posiadaną wiedzą notariusz Daniel Wojticsek gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa. Notariusz Daniel Wojticsek prowadzi Kancelarię Notarialną w mieście Poznań, w której odczytuje stronom teksty umów – aktów notarialnych (umowy sprzedaży, protokoły, pełnomocnictwa, testamenty, ustanowienie służebności, ustanowienie hipoteki) przed podpisaniem oraz dokonuje poświadczeń dokumentów, przy czym w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii w domu, szpitalu, firmie klienta, musi być to jednak uwarunkowane szczególnymi okolicznościami bądź wymagać tego charakter czynności. Poprzez kontakt telefoniczny z Kancelarią można uzyskać informację o wymaganych dokumentach, potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego – umowy (darowizny, sprzedaży) ustalić termin spotkania w celu złożenia dokumentów i zawarcia aktu notarialnego, poznać koszty u notariusza – wysokość opłat notarialnych, sądowych i należnych podatków. „Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości.”
Czy licytacja majątku osoby zaufania publicznego, nie naraża na szwank tej instytucji? Obwieszczenie komornicze kończy się ostrzeżeniem, że w przypadku, gdy w dniu licytacji drzwi będą zamknięte, ich otwarcie nastąpi na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Sprawdź także

O godność Temidy

Sondaż IBRIS – Polacy chcą zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa i Trybunale Konstytucyjnym. W pierwszej …