Strona główna / Aktualności / Znowu przegrane RP w Strasburgu

Znowu przegrane RP w Strasburgu

Zgodnie z wieloletnią tradycją rząd RP przegrał kolejne sprawy w Strasburgu.

21 grudnia 2010 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał 3 wyroki w sprawach przeciwko Polsce:
– Witek przeciwko Polsce (skarga nr 13453/07), w którym stwierdził naruszenie art. 5 ust 1 Konwencji;
– Gajewski przeciwko Polsce (skarga nr 27225/05), w którym stwierdził naruszenie art. 6 ust 1 Konwencji;
– Nurzyński przeciwko Polsce (skarga nr 46859/06), w którym stwierdził naruszenie art. 8 Konwencji
oraz 2 rewizje w sprawach Kulikowski przeciwko Polsce (skarga nr 18353/03) i Klimkiewicz przeciwko Polsce.
W sprawie Witek przeciwko Polsce skarżąca Magdalena Witek zarzuciła w szczególności, że jej pozbawienie wolności w zakładzie psychiatrycznym było bezprawne i stanowiło naruszenie art. 5 ust 1 Konwencji. W orzeczeniu Trybunał stwierdził, że w sprawie doszło do naruszenia art. 5 ust 1 oraz art. 5 ust. 4 Konwencji, przyznając skarżącej kwotę w wysokości 6.000 euro tytułem zadośćuczynienia.
W sprawie Gajewski przeciwko Polsce skarżący Władysław Gajewski, zarzucił naruszenie art. 6 ust 1 Konwencji wskazując, iż sędziowie w jego sprawie byli stronniczy, jak również to, że nie został przesłuchany przez niezawisły i bezstronny sąd. Analizując materiał dowodowy Trybunał uznał, że w sprawie doszło do naruszenia zasady rzetelnego procesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji i przyznał skarżącemu kwotę w wysokości 3.000 euro tytułem zadośćuczynienia.
W sprawie Nurzyński przeciwko Polsce skarżący Krzysztof Nurzyński zarzucił naruszenie art. 8 Konwencji (prawo do życia rodzinnego), z uwagi na ograniczenia w kontaktach osobistych skarżącego z jego rodziną, a w szczególności z jego małżonką i matką. Trybunał stwierdził, że odmowa przyznaniu skarżącemu prawa do widzeń z rodziną podczas pobytu w areszcie stanowiła naruszenie art. 8 ust. 1 Konwencji i przyznał skarżącemu kwotę w wysokości 1.500 euro tytułem zadośćuczynienia.
Ponadto, Trybunał wydał rewizje wyroku w sprawie Kulikowski przeciwko Polsce. W dniu 19 maja 2009 roku Trybunał ogłosił wyrok w przedmiotowej sprawie, w którym stwierdził, iż doszło do naruszenia art. 5 ust 3 Konwencji w związku z nadmierną długością stosowania wobec skarżącego Adama Kulikowskiego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i przyznał mu 3.000 euro tytułem zadośćuczynienia oraz 1.150 euro tytułem zwrotu poniesionych kosztów. W dniu 6 października 2009 roku Rząd Polski poinformował, iż skarżący zmarł w dniu 4 marca 2009 roku. Z uwagi na to Trybunał zdecydował przyznać zasądzoną sumę spadkobiercom skarżącego. Podobnie w sprawie Klimkiewicz przeciwko Polsce z uwagi na śmierć skarżącego Kazimierza Klimkiewicza w dniu 29 września 2008 roku, Trybunał przyznał jego spadkobiercom kwotę w wysokości 5.540 euro, którą wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2009 roku przyznał skarżącemu, w związku ze stwierdzeniem naruszenia art. 6 ust 1 Konwencji z powodu nadmiernej długości postępowania sądowego.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …