Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Zwrot nadpłaty za kasację

Zwrot nadpłaty za kasację

Z różnych względów podczas wnoszonych do kas trybunałów obowiązkowych opłat sadowych bywa, że wymagana kwota zostaje uiszczona w stopniu wyższym niż wymagają tego przepisy. Sąd z urzędu bada wysokość poniesionych przez strony kosztów i w razie ich przekroczenia zwraca nadpłatę. Oto jedno z orzeczeń, które zapadło przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu.

WSA w Poznaniu, podczas rozprawy, której przewodniczyła sędzia WSA Danuta Rzyminiak – Owczarczak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. J. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „A” z siedzibą w C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (…) w przedmiocie odmowy przeniesienia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów postanawia zwrócić z urzędu Z. J. kwotę (…) zł z tytułu nadpłaconego wpisu od skargi kasacyjnej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny ustalił, że Z. J. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „A” z siedzibą w C. reprezentowany przez radcę prawnego D. C. wniósł w dniu 10 lutego 2010 r. skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 9 grudnia 2009 r. Jednocześnie ze skargą kasacyjną uiszczona została kwota (…) zł z tytułu wpisu od skargi kasacyjnej. Zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221 poz. 2193) wpis od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł.
Uiszczony przez skarżącego wpis od skargi wynosił (…) zł, tym samym wpis od skargi kasacyjnej wynosi w przedmiotowej sprawie (…) zł. Mając powyższe na uwadze nadpłatę ponad kwotę (…) zł należało na podstawie art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwrócić, pomniejszoną o związane z tą czynnością koszty. Stąd postanowiono, jak w sentencji.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …