Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

Zwrot w sprawie Żurka

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zwrócił się do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozważenie, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec SSN Aleksandra Stępkowskiego i SSN Joanny Lemańskiej, w związku z wydarzeniami towarzyszącymi rozpoznaniu w dniu 8 marca 2019 r. sprawy o sygn. I NO 47/18.
W dniu 8 marca 2019 r. w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odbyło się wyznaczone Zarządzeniem Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia 7 marca 2019 r. posiedzenie w składzie SSN Aleksander Stępkowski. W wyniku posiedzenia wydano postanowienie, zgodnie z którym odrzucono odwołanie SSO Waldemara Żurka od uchwały KRS Nr 390/2018 z dnia 21 września 2018 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odwołania sędziego skarżącego od zmiany podziału czynności ustalonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2018 r. ze względu na jego niedopuszczalność oraz oddalono wniosek skarżącego o zwrot kosztów postępowania.
Tego samego dnia odbyło się wyznaczone Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Izby Cywilnej z 7 lutego 2019 r. posiedzenie niejawne w składzie trzech sędziów Izby Cywilnej SN w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych od orzekania w sprawie z odwołania sędziego Waldemara Żurka od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa nr 390/2018 (sygn. III CO 121/18). Sąd Najwyższy w dniu 8 marca br., w składzie trzech sędziów Izby Cywilnej, postanowił odroczyć posiedzenie do dnia 20 marca 2019 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2018 r. wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej SN został przekazany do rozpoznania przez Izbę Cywilną SN na podstawie akt sprawy, pozostających do dnia 8 marca (włącznie) do dyspozycji sędziów orzekających w przedmiocie wniosku o wyłączenie.

SSN Michał Laskowski
Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

SN przedstawił pytanie prawne w sprawie odwołania sędziego Waldemara Żurka od uchwały KRS
20 marca 2019 r.
Sąd Najwyższy w dniu dzisiejszym (20.03), w sprawie z odwołania sędziego Waldemara Żurka od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa nr 390/2018, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej wniosku wnioskodawcy o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, postanowił odroczyć rozpoznanie wniosku i przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Sądu Najwyższego zagadnienie prawne:

„1. Czy postanowienie o odrzuceniu wniesionego do Sądu Najwyższego odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa, wydane w jednoosobowym składzie, w którym zasiadała osoba powołana do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego mimo uprzedniego zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego uchwały Krajowej Rady Sądownictwa obejmującej wniosek o powołanie tej osoby do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego i niezakończenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym do chwili doręczenia aktu powołania, istnieje w znaczeniu prawnoprocesowym i kończy postępowanie wszczęte wniesieniem tego odwołania?

  1. Czy znaczenie dla rozstrzygnięcia zagadnienia określonego w punkcie 1 ma okoliczność, że Naczelny Sąd Administracyjny przed doręczeniem aktu powołania do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego wstrzymał wykonanie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa na podstawie art. 388 § 1 w związku z art. 39821 k.p.c. i z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (jedn. tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 84)?”

Wniosek o wyłączenie sędziów miał być rozpoznany w Izbie Cywilnej pierwotnie w dniu 8 marca br., ale przed jego rozpoznaniem Sąd Najwyższy w jednoosobowym składzie, w którym orzekał sędzia, który nie był objęty wnioskiem o wyłączenie, gdyż do pełnienia urzędu sędziego SN w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych został powołany po złożeniu tego wniosku, odrzucił odwołanie sędziego Waldemara Żurka. W związku z tym SN zdecydował się odroczyć rozpoznanie wniosku o wyłączenie.

Sprawdź także

Nie, dla politycznego knebla

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 19-12-2021 w sprawie przyjęcia przez Sejm tzw. …