Najnowsze informacje

Adwokaci o immunitetach

Naczelna Rada Adwokacka przekazała opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o RPO oraz niektórych innych ustaw (druk 77). Projekt zakłada ujednolicenie procedur uchylania immunitetu dla Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych orazdla Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. NRA ocenia, że uchwalenie przejrzystej, skutecznej procedury mającej na celu uchylenie immunitetu zasługuje na aprobatę, ale procedura ta powinna być przejrzysta, skuteczna i precyzyjna, tak żeby nie umożliwiała ograniczenia niezależności od innych organów państwowych. W uzasadnieniu projektu napisano, że obecnie istnieje zbyt wiele regulacji dotyczących uchylania immunitetu, co powoduje wydłużanie postępowania i utrudnianie pokrzywdzonym dochodzenia sprawiedliwości. NRA zwraca uwagę na brak rzetelnej diagnozy obecnej sytuacji, a w szczególności wskazanie, ile w poprzednich kadencjach parlamentu złożonych było wniosków o uchylenie immunitetu dotyczących innych podmiotów niż posłowie i senatorowie oraz w jaki sposób były one ewentualnie procedowane. W opinii zajęto również stanowisko wobec propozycji zapisu, że wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej będzie składany za pośrednictwem ministra sprawiedliwości, nie zaś jak dotychczas w przypadku posłów i senatorów ? Prokuratora Generalnego. – Zaangażowanie ministra sprawiedliwości ? a więc przedstawiciela władzy wykonawczej ? może prowadzić do naruszenia zasady niezależności RPO, Prezesa NIK, RPD, GIODO i Prezesa IPN od innych organów państwowych, nie jest bowiem jasne, na czym, poza przekazaniem wniosku do Marszałka Sejmu, polegać miałaby rola ministra sprawiedliwości ? czytamy. NRA negatywnie oceniła również propozycję zmiany w zakresie funkcjonowania immunitetu w przypadku czynów ściganych z oskarżenia prywatnego. Jej zdaniem może to stanowić łatwy asumpt do inicjowania postępowań przeciwko ww podmiotom. – NRA wyraża opinię, iż podmioty takie jak RPO, Prezes NIK, RPD czy GIODO z uwagi na swoją pozycję ustrojową czy przewidziane w ustawach zadania związane z ochroną praw i wolności człowieka i obywatela i sprawowanie przez te organy kontroli władzy wykonawczej i ustawodawczej, powinny cieszyć się szerszym zakresem immunitetu niż proponuje projekt. Adwokaci zgłosili też swoje uwagi do procedury uchylania immunitetu, m.in. braku jednoznacznego określenia momentu, w którym możliwe jest złożenie wniosku o uchylenie immunitetu czy też możliwości udostępniania akt postępowania na wniosek ?organu właściwego do rozpoznania wniosku?.

Sprawdź także

Sprawki Miśki Adwokatki

1 czerwca rusza II edycja akcji edukacyjnej „Bajeczni Adwokaci”. Do przedszkoli i szkół ruszą adwokatki …