Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Adwokaci o reformie prawa karnego

Adwokaci o reformie prawa karnego

Reformie prawa karnego poświęcony jest najnowszy numer ?Palestry?. Jest to pierwszy periodyk prawniczy, który tak obszernie omówił zmiany w prawie karnym materialnym, procesowym oraz wykonawczym. Artykuły napisali zarówno praktycy prawa jak i teoretycy. Adw. prof. Piotr Kardas, przewodniczący komisji legislacyjnej przy NRA,omówił założeniai zasadnicze elementy nowelizacji Kodeksu karnego, adw. prof. Jacek Giezek napisał o alternatywnych sankcjach i możliwości wyboru rodzaju wymierzanej kary. Sędzia Agnieszka Pilch przybliżyła temat umorzenia kompensacyjnego w trybie art. 59a k.k. , natomiast dr Szymon Tarapata podzielił się swoimi refleksjami dotyczącymi instytucji przedawnienia oraz zatarcia skazania.
XXX
IV Krakowskie Forum Karnistyczne odbyło się 30 czerwca 2015 r. w auli Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgodnie z tradycją Forum zorganizowane zostało przez Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Katedrę Prawa Karnego UJ, Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie, Prokuraturę Apelacyjną w Krakowie oraz Sąd Okręgowy w Krakowie. Tym razem okazja do spotkania przedstawicieli środowiska karnistów była nadzwyczajna, miało ono bowiem miejsce w przeddzień wejścia w życie wielkiej nowelizacji prawa karnego. Wprowadzone na przestrzeni ostatnich dwóch lat przez ustawodawcę zmiany do kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego oraz kodeksu karnego wykonawczego można określić mianem częściowej rekodyfikacji. Zakres i charakter nowych rozwiązań przesądza, iż praktycy poszukują odpowiedzi na szereg pytań związanych z wykładnią znowelizowanych przepisów. Zarazem największe wątpliwości wywołują rozwiązania wprowadzone do kodeksu karnego. Wynika to z dwóch zasadniczych powodów: skali i charakteru zmian oraz momentu ich uchwalenia. Modyfikacja kodeksu karnego została bowiem uchwalona w dniu 20 lutego 2015 r., zaś Dziennik Ustaw zawierający tekst zmienionych przepisów ukazał się dopiero pod koniec marca. Tym samym z uwagi na nad wyraz krótkie vacatio legis w zasadzie brak było możliwości odpowiedniego przygotowania się do wejścia w życie uchwalonych w lutym zmian. Z tych też względów nieco inaczej niż w trakcie poprzednich edycji przedmiotem obrad uczyniono wyłącznie zagadnienia nowelizacji prawa karnego materialnego. Obrady podzielone zostały na trzy części, w trakcie których prezentowano trzy grupy zagadnień związanych z nowelizacją. Organizatorzy przyjęli założenie przedstawienia zasadniczych elementów konstrukcyjnych nowych rozwiązań wprowadzonych do kodeksu karnego z uwzględnieniem praktycznych konsekwencji wynikających z nowelizacji. Chodziło tym samym o zaprezentowanie przedstawicielom praktyki stosowania prawa konkretnych propozycji interpretacyjnych, mogących stanowić podstawę stosowania nowych przepisów. Kierując się tak zakreślonymi celami panele ukształtowano w sposób umożliwiający prezentację sposobów wykładni znowelizowanych przepisów z dwóch perspektyw: dogmatyczno-prawnej oraz praktycznej. Stąd też w każdym panelu przewidziano dwa wystąpienia: przedstawiciela teorii i doktryny prawa karnego oraz przedstawiciela praktyki. Obrady stanowiły interesujące forum wymiany myśli oraz pierwszą próbę wykładni znowelizowanych przepisów dokonywaną na kanwie konkretnych układów procesowych.
Dla wszystkich tych, którzy nie mieli możliwości uczestniczyć w IV Krakowskim Forum Karnistycznym dostępne jest nagranie video tego spotkania zamieszczone na stronie Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych: http://www.czpk.pl
prof. dr hab. Piotr Kardas Adwokat Przewodniczący Komisji Legislacyjnej NRA

Sprawdź także

Podatnik na łasce „skarbówki”

System narzuca formę opodatkowania osobie podejmującą działalność gospodarczą. BRPO pisze do MF Po wypełnieniu wniosku …