Finansowanie pomostowe

Adwokaci z Europy oniemieli

Oświadczenie Paryskiej Rady Adwokackiej, Niemieckiej Rady Adwokackiej, Amsterdamskiej Rady Adwokackiej, Flamandzkiego Stowarzyszenia Adwokatów oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
Paryska Rada Adwokacka, Niemiecka Rada Adwokacka, Amsterdamska Rada Adwokacka, Flamandzkie Stowarzyszenie Adwokatów oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wzywają Polski Parlament do odrzucenia w całości oraz odstąpienia od dalszych prac nad projektem ustawy wprowadzającym surowe kary dyscyplinarne wobec sędziów, którzy będą podejmowali próby weryfikacji legalności i konstytucyjnego umocowania Krajowej Rady Sądownictwa, nowo utworzonych Izb Sądu Najwyższego lub innych sądów i trybunałów (nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw datowana na 12 grudnia 2019 r.).

Proponowane zmiany, biorąc pod uwagę szczególny kontekst, w którym zostały przedstawione, stanowią naruszenie europejskich i demokratycznych standardów i powinny być odrzucone, gdyż zaburzają delikatną równowagę pomiędzy władzą sądowniczą a wykonawczą i dlatego podważają zasady praworządności obowiązujące w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Polski porządek prawny staje przed poważnym ryzykiem chaosu prawnego spowodowanego przez brak wzajemnego uznawania pomiędzy instytucjami prawnymi i sądami przed i po zmianach legislacyjnych wprowadzonych nowelizacją z 2017 roku.

Niezależne sądy są najwyższym strażnikiem sprawiedliwości oraz praw obywateli, w szczególności, jeśli są oni stroną w sprawach przeciwko administracji rządowej. Sądownictwo samo w sobie może być najsłabszą spośród trzech władz w demokracjach, ale jest prawdopodobnie najbardziej szlachetną wśród nich. Adwokaci, jako część systemu prawnego, są obecnie zobowiązani do ochrony sądownictwa i praworządności przed atakami ze strony władzy wykonawczej i dlatego wzywają polski rząd do wycofania się z dalszego demontażu wrażliwego systemu równoważenia się władz. W przeciwnym wypadku, prawa i wolności obywatelskie będą zagrożone.

Sprawdź także

Policja może nadal bić

Żeby biło się lepiej. Nie będziesz miał prawa do adwokata zaraz po zatrzymaniu przez policję”Przepisy …