Strona główna / Aktualności / AI o randze TK

AI o randze TK

Pozamerytoryczne i polityczne przesłanki nie mogą decydować o procesie zmian mających wpływ na realizację zasad i wartości wyrażonych w Konstytucji RP. W związku z przebiegiem prac nad nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, przyjęciem przez Sejm nowego Regulaminu Sejmu i uchwał w przedmiocie wyboru sędziów
Trybunału, Amnesty International przypomina, że pozamerytoryczne i polityczne przesłanki nie mogą decydować o procesie zmian mających wpływ na realizację zasad i wartości wyrażonych w Konstytucji RP. Działania podejmowane w ostatnim czasie przez przedstawicieli nowo wybranego Parlamentu, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu i tempa prowadzenia procesu oraz dyskusji w przedmiocie wyboru nowych sędziów Trybunału, nie licują z powszechnie uznanymi zasadami tworzenia prawa, naczelną zasadą niezależności władzy sądowniczej oraz rangą nadaną Trybunałowi Konstytucyjnemu przez samą ustawę zasadniczą. Konstytucyjna zasada demokratycznego państwa prawa zakłada przestrzeganie prawa przez wszystkich jego adresatów, zarówno przez obywateli jak i organy państwowe, a nieodłącznymi jej elementami są zasady tzw. przyzwoitej legislacji, będące konkretnymi zasadami tworzenia prawa. Działania, które nie spełniają powszechnie przyjętych standardów tworzenia prawa godzą również w zasadę ochrony zaufania obywatela do państwa. Proces stanowienia prawa o Trybunale Konstytucyjnym, jak również wybór sędziów Trybunału, który jest filarem realizacji zasady państwa prawa, musi zapewnić jego odrębność i niezależność. Amnesty International wzywa wszystkie organy władzy publicznej do uszanowania rangi Trybunału Konstytucyjnego i podniesienia poziomu debaty publicznej oraz do przejrzystych działań prowadzących ku rozwiązaniu obecnego kryzysu. Wzywamy do rozważnego stanowienia prawa, poprzedzonego rzetelną dyskusją i konsultacjami, zarówno w przedmiocie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, jak i wszystkich kolejnych aktów prawnych mających wpływ na realizację zasad i wartości wyrażonych w Konstytucji RP.

Sprawdź także

Sądowe roszady w Poznaniu

Minister Adam Bodnar powołał właśnie troje nowych prezesów w sądach w Poznaniu. Tutejsze i krakowskie …