Finansowanie pomostowe

Bez prawa do wyjaśnień

Oto opinia HFPC w sprawie postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej panu Ameerowi Alkhawlany. HFPC jako organizacja społeczna bierze udział w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej panu Ameerowi Alkhawlany, obywatelowi Iraku, który jest doktorantem na Uniwersytecie Jagiellońskim. HFPC przygotowała swoją opinię w tej sprawiei skierowała ją do Rady do Spraw Uchodźców rozpatrującej odwołanie od decyzji o odmowie nadania mu statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej. Zdaniem HFPC odmowa wglądu w akta sprawy oraz ograniczenie przez organ pierwszej instancji uzasadnienia spowodowały, że ani Pan Alkhawlany, ani jego pełnomocnik nie mają żadnej możliwości poznania podstaw, dla których wydano wobec niego decyzję odmowną.
Sytuacja taka, zdaniem HFPC, narusza standard proceduralny przyjęty przez Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), jak również prawa gwarantowane w Konstytucji RP i prawie UE. Wedle wskazanych standardów powinny istnieć pewne gwarancje prawa do obrony, np. możliwość zapoznania się z niejawnymi materiałami przez specjalnego pełnomocnika. Zdaniem HFPC powyższy problem dotyczy nie tyle działań organów w tej konkretnej sprawie, ale przepisów polskiego prawa, niezgodnych z Konstytucją RP, prawem UE i standardem określonym przez UNHCR.

Sprawdź także

SN uchyla decyzję neoSN

​Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca, ponieważ w składzie …