Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Bezpłatna pomoc przedsądowa

Bezpłatna pomoc przedsądowa

Powstanie sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej na etapie przedsądowym Posłowie przyjęli dziś ostateczny kształt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizującej rządowy program ?Prawo dla każdego?. Ustawa zostanie przekazana teraz prezydentowi do podpisu. W punktach w ramach sieci będzie można
m.in.: uzyskać informację o obowiązujących przepisach, wynikających z nich prawach i obowiązkach oraz o sposobie rozwiązania problemu prawnego.
Prawo do korzystania z sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej będą miały osoby: otrzymujące w ostatnim roku świadczenia z pomocy społecznej, posiadające Kartę Dużej Rodziny lub będące w trudnej sytuacji w związku z np. klęską żywiołową lub katastrofą naturalną. Pomoc będzie też przysługiwała m.in.: ofiarom przemocy w rodzinie, kombatantom, ofiarom represji wojennych, weteranom i osobom po 65. roku życia.
Nieodpłatną pomoc prawną będą świadczyć adwokaci i radcy prawni, którzy zawrą umowę z powiatem ? w tym celu co roku powiaty będą zawierały porozumienia z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych. Ponadto powiat będzie mógł zlecić prowadzenie połowy punktów bezpłatnej pomocy sektorowi NGO.
W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, wyłaniane w otwartym konkursie ofert, będzie można poradzić się też m.in. doradcy podatkowego np. w kwestii wypełnienia zeznania podatkowego. Porady nie będą mogły dotyczyć jednak spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto ustawa zobowiązuje organy administracji publicznej do edukacji prawnej społeczeństwa np. poprzez kampanie i akcje społeczne. Chodzi tu o rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej m.in. mediacji i pozasądowego rozwiązywania sporów.

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …

Strona główna / Aktualności / Bezpłatna pomoc przedsądowa

Bezpłatna pomoc przedsądowa

Posiedzenie połączonych komisji sejmowych: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka, na którym komisje rozpatrywały sprawozdanie z prac podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa odbyło się 22 czerwca. Naczelną Radę Adwokacką na tym posiedzeniu reprezentowali adw. Jacek Trela wiceprezes NRA oraz adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA. W trakcie prac przedstawiciele NRA zgłaszali postulaty co do kształtu ustawy. Adw. Jacek Trela zwrócił m.in. uwagę na rozbieżność między stanowiskiem resortu sprawiedliwości wyrażonym w zestawieniu uwag zgłoszonych w czasie konsultacji społecznych, a treścią art. 10 ustęp 2 projektu rozpatrywanej ustawy, którą ministerstwo sprawiedliwości rozumie jako formę przymusu wobec adwokatów i radców prawnych do świadczenia pomocy prawnej. Adwokatura stoi na stanowisku, że pomoc taka powinna być świadczona przez adwokatów, którzy wyrażą chęć i gotowość udziału w tym systemie.
Wśród licznych zastrzeżeń adw. Rafał Dębowski zgłosił postulat doprecyzowania zapisów o porozumieniu zawieranym między starostą powiatu a samorządami adwokackim i radcowskim. Wobec faktu, że na terenie powiatu działają dwa samorządy, nie wiadomo, czy ma być zawierane jedno wspólne czy dwa osobne porozumienia. Adw. Rafał Dębowski zwracał też uwagę na zbyt szeroki krąg podmiotowy osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Wbrew intencjom ustawodawcy, zapisy w projekcie ustawy pozwalają na korzystanie z tego systemu również osobom zamożnym. Przedstawiciele NRA wskazywali na fakt, że wbrew zapewnieniom przedstawicieli rządu ustawa pozwala na korzystanie z systemu cudzoziemcom, choć dla nich przygotowywane jest osobne rozwiązanie legislacyjne zapewniające bezpłatną pomoc prawną. Warto odnotować, że nie została przyjęta również poprawka zgłoszona przez Związek Powiatów Polskich, aby z pomocy prawnej mogły korzystać wszystkie osoby od 18 do 26 roku życia. Adw. Jacek Trela zwracał uwagę, że stawka przewidziana dla adwokatów i radców prawnych ? 63 zł, obarczona jest jeszcze podatkiem VAT, co kłóci się z unijną dyrektywą, mówiącą o obowiązku państw członkowskich, by zwalniać z podatku VAT działania o charakterze pomocy socjalnej. Argument ten nie został uwzględniony. Z przykrością odnotować należy, że osoby prowadzące posiedzenie połączonych Komisji często nie dopuszczały do głosu przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej, a uzasadnione postulaty samorządów prawniczych nie znalazły uznania w trakcie prac parlamentarnych. Podczas posiedzenia ? oprócz zmian o charakterze redakcyjno-legislacyjnym – wprowadzono jednak poprawkę do ustawy Prawo o adwokaturze nadającą Naczelnej Radzie Adwokackiej delegację do uchwalenia regulaminu doskonalenia zawodowego. Poprawka ta koresponduje z poprawką dotyczącą radców prawnych.
Nieodpłatna pomoc prawna dla cudzoziemców dobrowolna. W systemie pomocy prawnej świadczonej cudzoziemcom brać będą udział adwokaci deklarujący taką gotowość ? taką autopoprawkę zgłosiła strona rządowa podczas posiedzenia podkomisji powołanej do rozpoznania ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, 22 czerwca. Na posiedzeniu tej podkomisji Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Dariusz Goliński. Ta i kilka innych autopoprawek strony rządowej zostało zgłoszonych w wyniku prac legislacyjnych i wcześniejszych konsultacji. Ważnym postulatem zgłaszanym przez przedstawicieli Adwokatury jest ten, by termin do wniesienia odwołania biegł od dnia doręczenia decyzji pełnomocnikowi cudzoziemca. Chodzi o wyeliminowanie sytuacji, w której pełnomocnik cudzoziemca ustanawiany jest tuż przed upływem albo wręcz już po terminie do wniesienia odwołania. Przedstawiciele Adwokatury zgłaszali szereg uwag natury praktycznej. Jedną z nich było wskazanie na niedokładność zapisów przesądzających, iż organ dokonuje tłumaczenia tylko tych dokumentów, które zostały uznane za dowody. Wydaje się oczywiste, że obowiązkiem organu jest tłumaczenie zgłoszonych dowodów przed ich zaliczeniem w poczet materiału dowodowego. Przedstawiciele NRA wskazywali, że obowiązek tłumaczenia dokumentów w postępowaniu odwoławczym obciążał będzie pełnomocników procesowych, którym zwrot wydatków na tłumacza przysługuje wtedy, gdy wydatki te były niezbędne i udokumentowane. Uznanie tłumaczeń za zbędne narazi pełnomocnika na wydatki, które nie zostaną mu zwrócone.
Źródło:adwokatura.pl

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …