Finansowanie pomostowe
Strona główna / Moja kancelaria / Bezprawne zakazy pracy

Bezprawne zakazy pracy

Sędzia Artur Mączyński twierdzi, że stan epidemii nie uzasadnia całkowitego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Rada Ministrów podjęła decyzję o dalszych obostrzeniach związanych ze stanem epidemii. Problem polega jednak na tym, że bez wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, a takiego oficjalnie w Polsce nie ma, nie można było ustanowić części zakazów, które zostały aktualnie wprowadzone. Chodzi zwłaszcza o całkowity zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej. Nie ma takiej delegacji w ustawie.
Co więcej, nawet gdyby takie zakazy wprowadzono w okresie stanu nadzwyczajnego w postaci klęski żywiołowej, to i tak można by było od takich zakazów się odwołać. Co się dzieje?
Stan klęski żywiołowej
Stan klęski żywiołowej daje decydentom o wiele większe możliwości manewru, niż stan epidemii. Z treści przepisów ustawy o stanie klęski żywiołowej z 2002 roku wynika, że stan klęski żywiołowej może być wprowadzony „dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia”. Nadto, ustawa określa, że klęska żywiołowa, to nic innego jak „katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem”. Z kolei przez katastrofę naturalną rozumie się zdarzenie związane z działaniem sił natury, w tym chorób zakaźnych ludzi.
W ustawie tej istnieje bardzo ważna regulacja, tj. art. 20, który stanowi, że ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej stosuje się do osób fizycznych zamieszkałych lub czasowo przebywających na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej, oraz odpowiednio do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę lub prowadzących działalność na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej.
Artykuł kolejny wprowadza katalog tych ograniczeń, wśród których znajdują się m.in. możliwość zawieszenia działalności określonych przedsiębiorców, a nawet zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju.
Bardzo ważna uwaga. Niezbędne ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela, o których mowa, w granicach dopuszczonych w rozporządzeniu Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej wprowadza, odpowiednio w zakresie kompetencji m.in. wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, wojewoda. Czyni się to w drodze rozporządzenia albo decyzji, do której stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, od której przysługuje odwołanie w terminie 3 dni od dnia doręczenia lub potwierdzenia na piśmie decyzji wydanej ustnie, które następnie podlegają przekazaniu organowi odwoławczemu w terminie 3 dni, a rozpatrzeniu – w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu odwołania.
Cała analiza na stronie Monitora Konstytucyjnego

Sprawdź także

PiS unieważnia ETPC

W środę Trybunał mgr Przyłębskiej ma wyłączyć Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wniosek Zbigniewa Ziobry jest …