Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Bliżej europejskiego prawa

Bliżej europejskiego prawa

W piątek 1 lipca 2011 r. minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski wziął udział w uroczystości otwarcia Biura Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Spotkanie, które było częścią oficjalnej inauguracji polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej odbyło sie we Wroclawiu. Unifikacja prawa europejskiego to polski priorytet. Spotkanie było częścią oficjalnej inauguracji polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Uroczystość uświetnił udział Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego ? Jerzego Buzka oraz Viviane Reding ? Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, komisarza ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa.
– Polska jest doskonale przygotowana do Prezydencji, także w obszarze wymiaru sprawiedliwości powiedziała Viviane Reding. W trakcie nieformalnych, dwudniowych spotkań podsumowano dotychczasowe działania resortu sprawiedliwości, w ramach przygotowań do objęcia Prezydencji. Ponadto, rozmowy dotyczyły Europejskiego Prawa Umów, a w szczególności dyrektywy o prawie do adwokata.
– Prezydencja zaczęła się dzisiaj w sensie formalnym, ale poprzedziły ją długie miesiące przygotowań rządu polskiego i Komisji Europejskiej ? dodała Viviane Reding. Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zaprosił Viviane Reding do wzięcia udziału w konferencji, która odbędzie się w Warszawie, w dniu 23 sierpnia 2011r. ? dla upamiętnienia, po raz pierwszy obchodzonego Europejskiego Dnia Pamięci o Ofiarach Reżimów Totalitarnych. Przypomnijmy, w zakresie wymiaru sprawiedliwości priorytety polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej realizowane będą pod hasłem ?Ochrona praw obywateli w Unii Europejskiej?, w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych, współpracy sądowej w sprawach karnych oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego. W zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych priorytetem będą m.in. działania mające na celu uproszczenie wykonywania przysługujących obywatelom praw w sferze majątkowej. W tym aspekcie istotne znaczenie będą miały prace nad zmianą rozporządzenia Bruksela I, które określa zasady jurysdykcji, uznawania orzeczeń oraz ich wykonywania w przeważającej większości spraw cywilnych i handlowych. Zmiana tego rozporządzenia może mieć duże znaczenie np. dla polskich przedsiębiorców, przyspieszy bowiem egzekwowanie wierzytelności od zagranicznych kontrahentów.
– Polska Prezydencja będzie również dążyć do zakończenia w Radzie UE trwających od 1, 5 roku prac nad projektem rozporządzenia w sprawie dziedziczenia i Europejskiego Certyfikatu Spadkowego ? mówi Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. ? Przyjęcie tego rozporządzenia, regulującego kwestię dziedziczenia, niezwykle uprości postępowania spadkowe w ramach których zawarty jest jakiś element zagraniczny, np. spadkodawca zmarł zagranicą lub zostawił część swojego majątku w innym państwie ? dodaje Minister. Ministerstwo Sprawiedliwości oczekuje również na prezentację przez Komisję Europejską projektu związanego z utworzeniem tzw. Europejskiego Prawa Kontraktowego. Instrument ten może być pomocny w rozwiązaniu rzeczywistego problemu gospodarczego, jaki można obecnie zaobserwować . – Z danych Komisji Europejskiej wynika, że aktualnie ok. 50% transakcji internetowych nie dochodzi do skutku, tylko dlatego, że część oferentów z tzw. starych państw członkowskich nie świadczy usług lub nie sprzedaje towarów, do tzw. nowych państw członkowskich w tym również Polski, miedzy innymi dlatego, że nie ma zaufania do ich ?egzotycznych? systemów prawa. To ogranicza ilość transakcji handlowych, a więc wpływa na rozwój gospodarczy ? mówi Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Sposobem na rozwianie wątpliwości mógłby być dodatkowy, wspólny dla wszystkich państw członkowskich, reżim prawny, wybierany dobrowolnie przez strony transakcji. – Jestem przekonany, że takie rozwiązanie ożywiłoby transgraniczny handel internetowy, a w konsekwencji zwiększyłoby dostęp przedsiębiorców do rynku europejskiego, zaś konsumentom ułatwiłoby dostęp do towarów i usług po konkurencyjnych cenach, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ochrony ? mówi Minister. W zakresie współpracy sądowej w sprawach karnych priorytety Ministerstwa Sprawiedliwości koncentrują się wokół dwóch kwestii. Pierwsza to działania, które będą zmierzały do wzmocnienia praw ofiar przestępstw. W tym zakresie, polska Prezydencja poprowadzi dyskusję nad wnioskiem Komisji Europejskiej, dotyczącym stworzenia kompleksowego instrumentu ochrony ofiar przestępstw, w tym w zakresie uprawnień przysługujących im w postępowaniu karnym. Projekt będzie miał szczególne znaczenie dla Polaków, którzy padli ofiarą przestępstwa zagranicą, jak również dla spraw o charakterze ściśle krajowym. Druga grupa działań koncentrować będzie się wokół umocnienia praw procesowych osób podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniach karnych. Mając na uwadze chęć ochrony praw m.in. polskich obywateli polska prezydencja chce skoncentrować się na negocjacjach projektu dyrektywy o prawie do porady adwokata. – Projekt ten ma na celu zapewnienie takiego prawa na możliwie najwcześniejszym z etapów postępowania, w celu zapewnienia uczciwego przebiegu procesu. Pewnym zaskoczeniem może być bowiem informacja, że w szeregu państw Unii Europejskiej, osoba zatrzymana nie ma prawa do kontaktu z adwokatem na etapie przesłuchania przez policję lub też adwokat nie ma prawa udzielać takiej osobie jakichkolwiek wskazówek ? tłumaczy Minister Krzysztof Kwiatkowski. ? Osoba, która nie włada dobrze obcym językiem i która nie zna obcych zasad postępowania karnego może w takiej sytuacji zostać opacznie uznana za podejrzaną, nawet jeśli nie ma do tego podstaw faktycznych ? dodaje Minister Sprawiedliwości.

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …

Strona główna / Aktualności / Bliżej europejskiego prawa

Bliżej europejskiego prawa

Od wtorku 20 lipca z poziomu strony głównej Ministerstwa Sprawiedliwości można „wejść” ? na europejski portal ?e-justice?. Portal ma na celu umożliwienie uzyskania przez obywateli wszystkich krajów Unii Europejskiej informacji o prawie UE oraz prawie poszczególnych państw członkowskich.

Cel ten ma zostać osiągnięty przez umożliwienie współdziałania systemów elektronicznych zawierających informacje prawne, które aktualnie już funkcjonują w państwach członkowskich. Portal jest podzielony na cztery, czytelne, działy: Obywatele, Przedsiębiorstwa, Zawody Prawnicze oraz Sądownioctwo.
Poprzez system zakładek i odnośników można uzyskać podstawowe informacje o prawach i zasadach obowiązujacych w państwach europejskich w celu załatwienia swojej sprawy cywilnej. Poprzez portal można uzyskać techniczne i praktyczne porady oraz informacje o obowiązujących systemach prawnych, zasadach i zakresie pomocy prawnej oraz dostępu do sądu.
x x x
Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski podsumował swoją wizytę w Federacji Rosyjskiej oraz poczynione w jej trakcie ustalenia. Podpisanie porozumienia o współpracy Ministerstw Sprawiedliwości RP oraz Federacji Rosyjskiej, negocjacje dotyczące polsko ? rosyjskich umów o współpracy w sprawach cywilnych oraz karnych, a także porozumienie o współpracy polskiej i rosyjskiej Służby Więziennej ? to najważniejsze wyniki wspólnych rozmów. Warto dodać, że była to pierwsza od 25 lat wizyta ministra sprawiedliwości RP w Rosji.

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …