Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Spór sędziowie-rzecznik

Spór sędziowie-rzecznik


Publikujemy odpowiedź Pani Sędzi Anny Bator-Ciesielskiej, jaką wystosowała do Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba. Poniżej treść oświadczenia.

W odpowiedzi na pismo Pana Rzecznika z dnia 3 września 2019r., doręczone Pani Sędzi Annie Bator-Ciesielskiej w dniu 10 września 2019r., działając w oparciu o udzielone mi pełnomocnictwo, informuję, że Sędzia Anna Bator-Ciesielska nie udzieli Panu Rzecznikowi oświadczenia przewidzianego przez art. 114 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (dalej u.s.p.) w związku z wydanym przez Pana Rzecznika zarządzeniem z dnia 3 września 2019r. o podjęciu czynności wyjaśniających.

Powodem powyższego jest brak właściwości rzeczowej Pana Rzecznika do wydania wskazanego zarządzenia oraz prowadzenia jakichkolwiek innych czynności przewidzianych w rozdziale 3 działu II u.s.p. w odniesieniu do osoby Pani Sędzi Anny Bator- Ciesielskiej, sędziego Sądu Okręgowego, nie będącego prezesem ani tez wiceprezesem tego sądu – do czasu ewentualnego przejęcia sprawy prowadzonej przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie apelacyjnym w trybie art. 112a §1a w zw. z §3 u.s.p.

Rzecznikiem właściwym do prowadzenia ww. czynności jest zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądzie apelacyjnym (art. 112 §2 u.s.p). Według wiedzy Pani Sędzi Anny Bator-Ciesielskiej i jej pełnomocnika, zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy Sadzie Apelacyjnym w Warszawie nie podjął dotychczas jakichkolwiek czynności przewidzianych przez przepisy rozdziału 3 działu II u.s.p., które wskazywałyby na istnienie
„sprawy”, którą Pan Rzecznik mógłby przejąć i prowadzić.

Art. 114 §1 u.s.p., zgodnie z którym rzecznik dyscyplinarny może podjąć czynności wyjaśniające z własnej inicjatywy, nie wpływa w jakikolwiek sposób na przewidziany ustawą podział właściwości pomiędzy Rzecznikiem Dyscyplinarnym Sędziów Sądów Powszechnych i jego zastępców a zastępcami rzecznika dyscyplinarnego działającymi przy sądach apelacyjnych i sądach powszechnych. Innymi słowy, niekwestionowana kompetencja Pana Rzecznika do podjęcia czynności wyjaśniających z własnej inicjatywy dotyczy wyłącznie czynności leżących w obszarze właściwości przyznanej Panu Rzecznikowi ustawą.

Nie sposób także zaakceptować – mając na względzie przyjęte metody wykładni prawa oraz znaczenie słowa „przejąć” funkcjonujące w języku polskim, twierdzenia by „sprawa” w rozumieniu w art. 112a §1a u.s.p. mogła zostać przejęta drogą zarządzenia przez Pana Rzecznika do prowadzenia przez niego czynności wyjaśniających z art. 114 §1 „zupełnie niezależnie od tego czy, oraz ewentualnie – jakie zarządzenia podjął w danej kwestii zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym albo okręgowym” (cytat z oświadczenia Pana Rzecznika z dnia 3 września 2019r.). „Przejęcie” dotyczy, jak jednoznacznie wynika to z treści art. 112a §1a w zw. z §3 u.s.p., sprawy „prowadzonej” przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie apelacyjnym, a nie będącej w zakresie jego właściwości.

Przewidziana w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasada legalizmu nakazuje organom publicznym działanie na podstawie i w granicach prawa. Z zasady tej wynika obowiązek określenia przez akty prawa powszechnie obowiązującego kompetencji do działania, zakaz domniemywania takich kompetencji oraz zakaz dowolnego, arbitralnego ich wykonywania. Jak się wydaje, wskazane wyżej zakazy dotyczą w szczególności sytuacji, w
której o właściwości (kompetencji) do działania rozstrzygać miałby arbitralnie i w nieznanej ustawie formie organ publiczny, którego zarzut braku właściwości (kompetencji) dotyczy.

Z uwagi na powyższe Pani Sędzia Anna Bator-Ciesielska nie udzieli Panu Rzecznikowi oświadczenia przewidzianego przez art. 114 §2 u.s.p. Z tych samych powodów Pani Sędzia nie będzie brała udziału w jakichkolwiek czynnościach zarządzonych przez Pana Rzecznika w oparciu o przepisy rozdziału 3 działu II u.s.p.

Jednocześnie oświadczam, że Pani Sędzia Anna Bator-Ciesielska pozostaje do dyspozycji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie sędziego Sądu Apelacyjnego Rafała Kanioka.

Załącznik: pełnomocnictwo
Radosław Baszuk, adwokat

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …