Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Co robi Rzecznik Praw Dziecka

Co robi Rzecznik Praw Dziecka

Zgodnie z dokumentem w ubiegłym roku Rzecznik Praw Dziecka (RPD) podjął 48 818 spraw oraz brał udział w 334 postępowaniach sądowych. Najwięcej spraw, bo 23 716 dotyczyło zapewnienia prawa dziecka do wychowania w rodzinie. 4 816 dotyczyło prawa do życia i ochrony zdrowia. W 1 980 sprawach problemem było przestrzeganie prawado godziwych warunków socjalnych. 10 602 sprawy związane były z prawem do nauki, a 5 662 z ochroną przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Najwięcej problemów było zgłaszanych rzecznikowi telefonicznie (38 365 spraw). 9 648 to zgłoszenia na piśmie albo interwencje podjęte z własnej inicjatywy PRPD, a o 805 sprawach rzecznik został zawiadomiony podczas wizyt. W ubiegłym roku Rzecznik Praw Dziecka przeprowadził także 194 kontrole takich miejsc jak: kluby malucha, różne formy pieczy zastępczej, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki wychowawcze, miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Ponadto, w 2014 r. Rzecznik kontynuował współpracę z organami władzy, organizacjami pozarządowymi oraz uczestniczył w pracach międzynarodowych gremiów m.in. Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC).
Obowiązek corocznego informowania parlamentu o swojej działalności nakłada na rzecznika art. 12 ust. 1 ustawy z 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka. Do informacji są dołączane uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Dokument wpłynął do Sejmu 31 marca 2015 r. 15 kwietnia br. został skierowany do Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Społecznej i Rodziny. 26 maja 2015 r. komisje zapoznały się z informacją. Na forum Sejmu przedstawił ją rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Sprawozdanie komisji zaprezentowała posłanka Magdalena Kochan.

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …