Najnowsze informacje

Co robił RPO w 2014 roku

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz 11 czerwca 2015 r. wzięła udział w posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Przedmiotem jej wystąpienia była roczna informacja o działalności RPO w 2014 roku. W 2014 roku do Biura RPO wpłynęło ponad 57 tys. wniosków. Dotyczyły one przede wszystkim problematyki z zakresu prawa karnego,prawa administracyjnego i gospodarczego oraz prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. W ubiegłym roku Rzecznik skierowała 264 wystąpienia problemowe zarówno w sprawach indywidualnych, jak i o charakterze generalnym. Wiele z nich zawierało postulat o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Głównymi adresatami pism były Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Zdrowia, ale także pozostałe resorty. Rzecznik wskazywała m.in. na niewydolność systemu opieki zdrowotnej, zwłaszcza kłopoty z dostępem do lekarzy specjalistów czy badań profilaktycznych. Zwracała uwagę na problem przewlekłości postępowań sądowych, zagrożenie dla prywatności oraz niedostateczną ochronę danych osobowych. Ważnym problemem poruszanym w pismach RPO jest też kwestia uregulowania spółdzielczego prawa mieszkaniowego, jak również niewydolna polityka państwa w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Ponadto Rzecznik zwróciła uwagę na konieczność uporządkowania spraw związanych z reprywatyzacją.
Rzecznik wielokrotnie występowała w imieniu osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, którzy zawarli niekorzystne umowy, często nieświadomie, ze sprzedawcami oferującymi zakupy podczas specjalnych pokazów lub wizyt w domu klienta, bądź na skutek działalności tzw. parabanków. Podobnie jak w latach ubiegłych, Rzecznik była aktywnym uczestnikiem postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym, w sumie skierowała do tej instytucji 19 wniosków o stwierdzenie niekonstytucyjności niektórych przepisów, np. dotyczących Otwartych Funduszy Emerytalnych, kwoty wolnej od podatku, ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
W 2014 roku Rzecznik kontynuowała zadania związane z pełnieniem funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji, jak również niezależnego organu ds. popierania, ochrony i monitorowania wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W minionym roku Rzecznik podejmowała działania dotyczące realizacji zasady równego traktowania, m.in. prowadziła niezależne badania na temat dyskryminacji i publikowała raporty z serii ?Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka”. Dotyczyły one m.in. sytuacji osób głuchych w Polsce, osób nieheteroseksualnych i osób chorujących psychicznie.

Sprawdź także

Sprawki Miśki Adwokatki

1 czerwca rusza II edycja akcji edukacyjnej „Bajeczni Adwokaci”. Do przedszkoli i szkół ruszą adwokatki …