Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Coraz bardziej lubimy się sądzić

Coraz bardziej lubimy się sądzić

W roku 2012 do sądów powszechnych wpłynęło 14 040 tys. spraw (o 456 tys. spraw więcej niż w roku 2011). Należy podkreślić, że jest to tendencja dostrzegana już w latach poprzednich. Sądy miały do załatwienia łącznie ze sprawami pozostałymi do rozpatrzenia z poprzedniego roku 15 940 tys. spraw, co stanowi o 4,3 % spraw więcej w stosunku do roku poprzedniego. Dynamika załatwień była wyższa niż dynamika wpływu, co w skutkach przejawia się zmniejszeniem liczby spraw niezałatwionych. Wskaźnik załatwialności, czyli odniesienie liczby spraw załatwionych do liczby spraw do załatwienia będących sumą wpływu i spraw niezałatwionych pozostających z poprzedniego okresu sprawozdawczego, wyniósł 88,5% i jest korzystniejszy w porównaniu z rokiem poprzednim (w roku 2011 wynosił 87,6%).
Zaprezentowany poniżej wykres przedstawia rozkład wpływu spraw według rodzajów w latach 2010-2012

Oceniając sprawności postępowań sądowych należy kierować się analizą mierników jakimi są wskaźniki statystyczne. Jednym z nich ? podstawowym ? jest wskaźnik opanowania wpływu będący odniesieniem liczby spraw załatwionych w danym okresie sprawozdawczym lub okresie działania jednostki organizacyjnej do liczby spraw wpływających. W roku 2012 wskaźnik ten uległ poprawie w stosunku do roku 2011 i wyniósł 100,5, co oznacza, że załatwiano średnio więcej spraw niż wpłynęło do sądu. Ponadto odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy pierwszej instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy od dnia pierwszej rejestracji w sądzie pierwszej instancji do uprawomocnienia się sprawy/orzeczenia/wyroku w pierwszej instancji informuje, że w roku 2012 spraw pierwszoinstancyjnych ponad dwunastomiesięcznych było 4,0%, czyli w stosunku do analogicznego poprzedniego okresu sprawozdawczego wskaźnik ten jest korzystniejszy o 0,2 punktu procentowego (w roku 2011 ? 4,2%).
Natomiast analizując wskaźnik pozostałości tzw. trwania postępowania (w miesiącach) spraw ogółem – odniesienie liczby wszystkich spraw pozostających do załatwienia w sądach powszechnych na rok następny do przeciętnego miesięcznego wpływu wszystkich spraw w danym okresie sprawozdawczym – w roku 2012 wyniósł 1,6 miesiąca (48 dni). W roku 2011 wskaźnik ten był nieznacznie wyższy i wynosił 1,7 miesiąca. Powyższa wstępna analiza przedstawiająca podstawowe wskaźniki statystyczne wyników pracy sądów powszechnych wskazuje na sukcesywny wzrost liczby spraw wpływających i załatwianych, a także na poprawę załawialności spraw w sądach mimo ciągłego wzrostu liczby spraw. Zauważyć należy polepszenie wyniku wskaźnika opanowania wpływu wszystkich kategorii spraw i to, że zmniejszyła się liczba pozostałości na okres następny.
Pozytywnym zjawiskiem jest również zmniejszenie odsetka spraw rozpatrywanych przez sądy, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy. Jeżeli powyższa tendencja zostanie utrzymana można sądzić, że nastąpi dalsza poprawa sprawności sądów powszechnych.
Naczelnik Wydziału Statystyki i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości /-/ Justyna Kowalczyk

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …