Najnowsze informacje

Cześć i honor ofiary

Sąd: złożenie skargi zarzucającej molestowanie nie jest zniesławieniem 

Sąd: złożenie skargi zarzucającej molestowanie nie jest zniesławieniem

W zeszłym roku jedna ze studentek Uniwersytetu Warszawskiego złożyła wspólnie z kilkoma innymi kobietami skargę skierowaną do Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na Uniwersytecie Warszawskim. W skardze zarzuciły prof. Andrzejowi Markowskiemu, wieloletniemu wykładowcy Wydziału Polonistyki UW, molestowanie seksualne.

Złożenie skargi zainicjowało postępowanie wyjaśniające przed Komisją, obejmujące wysłuchanie kobiet, które oskarżyły profesora o molestowania, jak i prof. Andrzeja Markowskiego. W wydanej opinii kończącej postępowanie, Komisja uznała skargę za wiarygodną.

W reakcji na to postępowanie, prof. Andrzej Markowski wniósł prywatne akty oskarżenia o zniesławienie przeciwko studentce i innym kobietom składającym wyjaśnienia przed Komisją.

Sąd umarza postępowanie przeciwko studentce – nie było zniesławienia

Postanowieniem z dnia 23 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie umorzył postępowanie przeciwko studentce z powodu braku znamion zarzucanego przestępstwa, tzn. uznał, że złożenie skargi i wyjaśnień przed Komisją nie stanowiło przestępstwa zniesławienia. Postanowienie jest nieprawomocne. Jest to pierwsze rozstrzygnięcie w sprawach zainicjowanych przez prof. Markowskiego przeciwko kobietom oskarżającym go o molestowanie.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd zwrócił uwagę na okoliczności wyłączające bezprawność czynu, w tym realizację prawa do krytyki i swobody wypowiedzi. Sąd zauważył, że nie popełnia przestępstwa zniesławienia osoba, która wykonuje przysługujące jej uprawnienia, na przykład składa zawiadomienie o popełnionym przestępstwie czy też skargę

(…)W opinii Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła również uwagę, że na organach państwa, w tym sądach, ciąży obowiązek ochrony ofiar molestowania seksualnego przed działaniami odwetowymi przyjmujących postać np. pozwów lub prywatnych aktów oskarżenia o zniesławienie. Wynika to to także z Konwencji stambulskiej (Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej), która nakłada obowiązek ochrony ofiar przemocy wobec kobiet przed zastraszaniem, odwetem lub ponowną wiktymizacją. W opinii Fundacji, w przypadkach gdy sądy mają do czynienia z działaniem odwetowym w postaci pozwu albo prywatnego aktu oskarżenia o zniesławienie, powinny doprowadzić do jak najszybszego zakończenia postępowania celem zminimalizowania ich negatywnego wpływu na ofiary molestowania seksualnego. Takim sposobem jest na przykład umorzenie postępowania bez kierowania go na rozprawę.

Źródło: HFPC

Sprawdź także

Sędzia M.Pilśnik uniewinniona

Nie można ścigać sędziego za orzeczenie Sędzia Marta Pilśnik. Warszawa, Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, …