Sądy przestają opiniować

W odpowiedzi na wyrok TSUE sędziowie z czterech miast: Białegostoku, Gdańska, Poznania i Wrocławia przyjęli uchwały, informujące o wstrzymaniu opiniowania awansów sędziowskich, oczekując na decyzję Sądu Najwyższego.
Zgodnie z orzeczeniem Trybunału to Sąd Najwyższy ma zbadać niezależność Izby Dyscyplinarnej i ustalić czy może ona decydować w sporach na temat przechodzenia sędziów SN w stan spoczynku.
„Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów na stanowiska sędziowskie do chwili rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy, czy organ funkcjonujący obecnie jako Krajowa Rada Sądownictwa, spełnia warunki niezależności od władzy politycznej określone w ww. wyroku” – napisali sędziowie z Wrocławia cytowani przez TVN24.

Ponadto stwierdzili, że jeśli SN uzna, iż KRS nie jest „wystarczająco niezależny od władzy ustawodawczej i wykonawczej, może to oznaczać chaos prawny, gdyż przy udziale ww. organu powołano nie tylko sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, ale również ponad 300 sędziów sądów powszechnych, którzy wydali już około 70.000 orzeczeń. Mogą być one wadliwe”
Sędziowie z Gdańska zwrócili uwagę, że KRS w nowym składzie nie wypełnia rzetelnie swojego zadania stania na straży niezawisłości sędziowskiej, publicznie poddając krytyce działania sędziów w obronie niezależności sądów.
Sędziowie z Poznania zauważyli, że „powołanie na stanowisko sędziego za rekomendacją tego organu może tworzyć uzasadnioną wątpliwość co do niezawisłości sędziego”. Sędziowie z Białegostoku oczekują „wyjaśnienia wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziów obecnej KRS”.
Na konsekwencje odważnej i rzeczowej postawy sędziów nie trzeba było długo czekać. W poniedziałek obiegła media informacja, że Zbigniew Ziobro odwołał z delegacji sędziego z Olsztyna, za to że zastosowawszy się do wyroku TSUE z 19 listopada nakazał Kancelarii Sejmu ujawnienie list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa
Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości dopuścił nawet możliwość dyscyplinarki dla olsztyńskiego sędziego. Jak podaje TVN24 mimo pogróżek sądy w całej Polsce wydały UW poniedziałek uchwały związane z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie wstrzymania się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych okręgu poznańskiego w związku wyrokiem TSUE
25.11.2019 Aktualności

Uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wstrzymania się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych okręgu poznańskiego w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r.

Po zapoznaniu się z treścią z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18, C-625/18, zważywszy na to, że:

wymóg niezawisłości sędziowskiej należy do istoty prawa jednostki do skutecznej ochrony sądowej,
gwarancje niezawisłości wymagają istnienia odpowiednich zasad dotyczących powoływania sędziów tak, aby byli oni chronieni przed ingerencją lub naciskami z zewnątrz, które mogłyby zagrozić ich niezależności,
zgodnie z art. 186 Konstytucji RP Krajowej Radzie Sądownictwa zostało powierzone zadanie stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej i z tej racji rekomenduje ona Prezydentowi kandydatów na stanowiska sędziów, dlatego też winna być niezależna od władzy wykonawczej i ustawodawczej,
Krajowa Rada Sądownictwa w nowym składzie została utworzona w drodze skrócenia trwającej zgodnie z Konstytucją cztery lata kadencji członków wcześniej wchodzących w skład tego organu, piętnastu członków KRS ze środowiska sędziowskiego zostało desygnowanych przez organ władzy ustawodawczej, brak w tym organie reprezentacji sądów apelacyjnych oraz sądów wojskowych, do tej pory nie ujawniono mimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego list poparcia udzielonego kandydatom na członków Krajowej Rady Sądownictwa,
Krajowa Rada Sądownictwa w nowym składzie, w ocenie sędziów, nie wypełnia rzetelnie swojego zadania stania na straży niezawisłości sędziowskiej, publicznie poddając krytyce działania sędziów w obronie niezależności sądów,
zachodzi podejrzenie, że niektórzy członkowie Krajowej Rady Sądownictwa brali udział w zorganizowanej akcji dyskredytowania sędziów,

co łącznie sprawia, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie nie spełnia swojej roli wynikającej z art. 186 Konstytucji RP, a powołanie na stanowisko sędziego za rekomendacją tego organu może tworzyć uzasadnioną wątpliwość co do niezawisłości sędziego, a nadto uwzględniając, że poza powyższym orzeczeniem przed TSUE zawisła sprawa ze skargi Komisji Europejskiej w sprawie Komisja/Polska (C-791/19) oraz zawisły inne jeszcze pytania prejudycjalne sądów polskich, które również będą dotyczyły statusu Krajowej Rady Sądownictwa

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu w trosce o bezpieczeństwo prawne obywateli wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w sądach rejonowych okręgu do czasu zagwarantowania powoływania przedstawicieli środowiska sędziowskiego do Krajowej Rady Sądownictwa w sposób niezależny od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Sprawdź także

Wybór Polaka do ETPC

Kadencja sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski – prof. dr hab. Krzysztofa Wojtyczka – …