Strona główna / Aktualności / Deregulacja nadchodzi

Deregulacja nadchodzi

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Projekt ustawy 6 marca 2012 r. skierowany został przez ministra sprawiedliwości do pogłębionych, blisko dwumiesięcznych konsultacji społecznych, po których nastąpiły uzgodnienia międzyresortowe, zakończone przyjęciem projektu. Wielomiesięczny proces rozmów między ministerstwami pozwolił skierować na Radę Ministrów projekt niezawierający żadnych rozbieżności. Po analizie głosów z konsultacji społecznych w projekcie wprowadzono zmiany, spośród których najistotniejsze to przyznanie tylko gminom liczącym powyżej 100 tys. mieszkańców prawa przeprowadzania egzaminu dla taksówkarzy, rozszerzenie wymogu niekaralności wobec trenerów i instruktorów sportu o przestępstwa m. in. przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości czy związane z korupcją w sporcie, dopuszczenie legislatorów mogących wykazać się praktyką w tworzeniu aktów prawa powszechnie obowiązującego do prawniczych egzaminów zawodowych, a także utworzenie instytucji ?notariusza powołanego na 3 lata? dla osób, którym po zdaniu egzaminu zawodowego nie udało się znaleźć kancelarii notarialnej w której mogłyby odbyć asesurę.
Pierwotnie projekt ustawy otwierał dostęp do 49 zawodów, obecnie lista ta liczy 50 profesji. Zmiana wynika z faktu objęcia deregulacją wszystkich siedmiu, a nie trzech jak pierwotnie zakładano zakresów uprawnień geodetów (poprzez skrócenie okresów wymaganych praktyk), przy jednoczesnym przesunięciu na następny etap trzech zawodów regulowanych ustawą prawo geologiczne i górnicze (mechanik wiertni, spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych i spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi), co podyktowane jest chęcią kompleksowego zderegulowania wszystkich zawodów zawartych w tej ustawie.
Proponowane zmiany w zakresie ustawy – Prawo o adwokaturze, jak również analogiczne zmiany w zakresie ustawy o radcach prawnych, zmierzają do ułatwienia dostępu do zawodu adwokata i radcy prawnego, przez:
1. poszerzenie katalogu osób uprawnionych do wpisu na listy adwokatów i radców prawnych bez konieczności odbycia odpowiedniej aplikacji i złożenia odpowiednich egzaminów zawodowych,
2. poszerzenia katalogu osób uprawnionych do przystąpienia do tych egzaminów bez wymogu odbycia aplikacji,
3. skrócenie okresu stażu umożliwiającego przystąpienie do ww. egzaminów bez wymogu odbycia aplikacji,
4. likwidację części testowej egzaminów zawodowych. Istotnym celem proponowanych zmian jest rozszerzenie dostępnych opcji rozwoju i awansu zawodowego w zawodach prawniczych i w rezultacie zwiększenie konkurencyjności wśród przedstawicieli przedmiotowych zawodów poprzez ułatwienie mobilności pomiędzy nimi.
Pozwolą one na większe otwarcie rynku pracy dla ludzi młodych, którzy właśnie skończyli edukację i rozpoczynają pracę zawodową. Pozytywnym efektem zmian powinien być także spadek cen usług i wzrost ich jakości spowodowany większą konkurencyjnością. Projektowane zmiany mają szerokie poparcie społeczne i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa w tym zakresie.
Projekt w zakresie zmiany ustawy – Prawo o notariacie znosi zasadę obywatelstwa polskiego, zawiera również przepisy mające na celu zapewnienie skutecznego funkcjonowania rozwiązań dotyczących zasad odbywania aplikacji notarialnej i przeprowadzania egzaminu notarialnego. Projekt zawiera także rozwiązania dotyczące asesury notarialnej oraz statusu aplikanta notarialnego oraz notariusza.

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …