Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Deskrukturyzacja restrukturyzatorów

Deskrukturyzacja restrukturyzatorów

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy, która określa wymogi stawiane doradcom restrukturyzacyjnym i wprowadza skuteczny nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością doradców. Dzisiaj został wysłany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji i opiniowania. Doradca restrukturyzacyjny to zawód ważny nie tylko dla
bezpieczeństwa systemu gospodarczego, ale też ze względu na dobro pojedynczych obywateli. Spośród doradców restrukturyzacyjnych wyznaczani są przez sądy nadzorcy, zarządcy bądź syndycy przedsiębiorstw przechodzących skomplikowane procesy restrukturyzacji lub upadłości. Przedstawiciele tego zawodu zajmują się również sprawami związanymi z upadłością konsumencką, a więc dotyczącymi osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
POTRZEBA RZETELNOŚCI
Jest to więc zawód zaufania publicznego. Aby go wykonywać, trzeba uzyskać licencję Ministra Sprawiedliwości. Jednak w obowiązującym do tej pory prawie brakuje regulacji, które w pełni gwarantowałyby wysoki standard pracy doradców restrukturyzacyjnych. Dziś nie ma na przykład wymogu, by postępowaniami prowadzonymi wobec dużych przedsiębiorstw, dysponujących majątkiem wartym dziesiątki lub setki milionów złotych, mogli zajmować się jedynie doradcy dysponujący odpowiednim doświadczeniem. Brakuje również skutecznego nadzoru nad profesjonalizmem, rzetelnością i uczciwością działań doradców. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało nowelizację ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje nowe zasady wyznaczania doradcom funkcji w konkretnym postępowaniu sądowym. Sąd będzie musiał uwzględniać liczbę spraw, które doradca aktualnie prowadzi. Chodzi o to, by nadmierne obciążenie sprawami nie przekładało się negatywnie na terminowość i sprawność czynności podejmowanych przez doradcę. Wymogiem dla sądu będzie też branie pod uwagę doświadczenia danego doradcy, jego dodatkowych kwalifikacji i specjalizacji.
KWALIFIKOWANY DORADCA
W myśl projektu, wśród licencjonowanych doradców wyłonieni zostaną specjaliści z największym doświadczeniem, którzy będą zajmować się skomplikowanymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi. Uzyskają tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, a lista takich doradców będzie udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej. Tylko oni będą mogli być nadzorcami, zarządcami i syndykami w przedsiębiorstwach większych niż średnie (według kryteriów precyzowanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej). Takie przedsiębiorstwa, ze względu na wielkość majątku i liczbę zatrudnianych pracowników, mają istotne znaczenie dla gospodarki i rynku pracy. Projektowane zmiany mają na celu ograniczenie przypadków niewłaściwego prowadzenia skomplikowanych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych przez osoby, które z powodu braku wystarczającego doświadczenia, mogłyby doprowadzić do poważnych komplikacji, w tym odpowiedzialności Skarbu Państwa za niewłaściwy nadzór sądowy nad toczącym się postępowaniem. Rozwiązanie to nie ogranicza jednak dostępu do zawodu doradcy restrukturyzacyjnego, a jedynie wprowadza kryteria właściwego doboru osób do prowadzenia trudniejszych spraw, tak aby właściwie chronić interesy uczestników postępowania. Projekt przewiduje też stworzenie listy przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa, a także interesów społecznych i gospodarczych państwa. W przypadku tych przedsiębiorstw, o ile przechodziłyby proces restrukturyzacji lub upadłości, Minister Sprawiedliwości uzyskałby uprawnienie do wskazywania dwóch kandydatów, spośród których sąd miałby obowiązek powołać jednego jako nadzorcę, zarządcę lub syndyka. DOPEŁNIENIE NADZORU
Zgodnie z przygotowanymi zmianami, Minister Sprawiedliwości uzyskałby zwierzchni nadzór nad działalnością doradców restrukturyzacyjnych, sprawowany niezależnie od nadzoru sądowego. Mógłby zawiesić lub cofnąć licencję doradcy, który uporczywie lub w sposób rażący narusza prawo przy wykonywaniu swoich czynności. Wymagałoby to jednak uprzedniego wysłuchania doradcy oraz, jeżeli zachodziłaby taka potrzeba lub na wniosek doradcy restrukturyzacyjnego, przeprowadzenia wizytacji lub lustracji jego działalności. W tym celu Minister Sprawiedliwości uzyskałby prawo wglądu do akt postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych prowadzonych przez danego doradcę. Proponowane rozwiązania dopełnią nadzór sądowy i pozwolą na skuteczne eliminowanie przypadków, w których reakcja sądów na nieprawidłowe funkcjonowanie doradców jest niewystarczająca lub spóźniona, z czym mogą wiązać się nieodwracalne konsekwencje finansowe.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …