Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Dorosłe dzieci a czynsz

Dorosłe dzieci a czynsz

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz skierowała wystąpienie do ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie zakresu odpowiedzialności solidarnej najemcy lokalu mieszkalnego i stale zamieszkujących z najemcą osób pełnoletnich, za zapłatę czynszu i innych opłat należnych. Nie jest to sprecyzowane. W wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje, że sytuacja prawna pełnoletnich dzieci pozostających na utrzymaniu rodziców i wspólnie z nimi zamieszkujących, została na gruncie obowiązujących przepisów prawa zróżnicowana w zakresie ich odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania związane z zajmowanym lokalem mieszkalnym. W świetle bowiem art. 688 (1) Kodeksu cywilnego za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie, gdy tymczasem ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z odpowiedzialności tej wyłącza pełnoletnich zstępnych, stale zamieszkujących w lokalu, lecz pozostających na utrzymaniu osób, którym służy tytuł prawny do lokalu.
W ocenie Rzecznika, zróżnicowanie to nie tylko nie znajduje prawnego uzasadnienia, narusza również konstytucyjną zasadę równości. W obu porównywanych regulacjach mamy do czynienia z osobami pełnoletnimi, pozostającymi na utrzymaniu rodziców i wspólnie z nimi zamieszkującymi, których sytuacja prawna została jednakże przez ustawodawcę odmiennie potraktowana. Rzecznik Praw Obywatelskich twierdzi, że rodzaj tytułu prawnego do lokalu – najem, spółdzielcze prawo, czy własność, nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia zakresu solidarnej odpowiedzialności osób zamieszkujących wraz z rodzicami. Zakres tej odpowiedzialności powinien być zatem określony w sposób analogiczny.
Rzecznik zwraca się o zajęcie stanowiska w omawianym zakresie, a w razie podzielenia uwag przedstawionych w wystąpieniu, o zainicjowanie odpowiednich działań, które doprowadzą do ujednolicenia rozwiązań odnoszących się do rozpatrywanej kwestii prawnej.

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …