Strona główna / Aktualności / Dramatyczny apel adwokatów

Dramatyczny apel adwokatów

Kwestie związane m.in. z Trybunałem Konstytucyjnym omawiane będą podczas posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, zwołanego na 15 stycznia 2016 r. Podczas tego posiedzenia NRA decydować będzie także o dalszym postępowaniu władz adwokatury. Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wystosował pismo do członków NRA z informacją, że podczas posiedzenie NRA przewidziana jest dyskusja dotycząca obecnej sytuacji publicznej w kraju. Zwrócił się do dziekanów o ewentualne przedyskutowanie w izbach adwokackich zagadnień związanych z sytuacją Trybunału Konstytucyjnego, niezawisłością sędziów, sposobem procedowania prawa oraz prowadzenia konsultacji społecznych. Podobną informację przekazał adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, w piśmie będącym odpowiedzią na apel adw. Jerzego Marcina Majewskiego, który wnosił o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury w związku z ostatnimi wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Wiceprezes NRA przypomniał w piśmie działania podejmowane w sprawie Trybunału Konstytucyjnego przez NRA, Prezydium NRA i innych przedstawicieli adwokatury z upoważnienia Prezydium NRA. Działania te były przedstawiane opinii publicznej, środowiskom prawniczym przy wykorzystaniu portali internetowych, prasy, radia i telewizji. W liście Prezes Trela szczegółowo przedstawia kalendarium działań NRA w spawie Trybunału Konstytucyjnego.
Publikujemy list poznańskiego adwokata Jerzego Marcina Majewskiego: Szanowny Panie Prezesie, dział ając jako adwokat i delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury, zwracam się za Pana Pośrednictwem do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej i wszystkich Cz ł onków NRA o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury, z jednym jedynym punktem porządku obrad: Dyskusja i przyjęcie Stanowiska Adwokatury Polskiej wobec naruszenia w Rzeczypospolitej Polskiej zasady trójpodziału władz, b ę d ą cej fundamentem demokracji – (bez możliwości rozszerzenia porządku obrad o jakiekolwiek inne kwestie). Proszę za pośrednictwem Pana Prezesa Naczeln ą Rad ę Adwokacką aby zechciała zwrócić si ę do Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowej Rady Radców Prawnych, aby w tym samym miejscu i czasie zwo łał y Nadzwyczajne Zgromadzenia (Zjazdy) z wy ż ej zaproponowanym jedynym porządkiem obrad przyjmującym stanowiska tych organizacji.
Dzisiaj ur dnik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odmówił publikacji wyroku Trybunał u Konstytucyjnego. Odłóż my na bok nawet najpilniejsze sprawy wewnętrzne; omówimy je na Zje ź dzie Zwyczajnym. Odłó ż my na bok wzajemne animozje mię dzy środowiskami prawniczymi: sędziowskim, adwokackim, radcowskim i prokuratorskim. Dzisiejsza decyzja urzędnika Kancelarii Prezesa Rady Ministrów doprowadziła kryzys konstytucyjny do poziomu kryzysu demokracji i całego państwa. Nie ma potrzeby szerszego uzasadniania tej tezy.
Istot ą obecnego kryzysu nie dwokatura Polska nie może milcze ć. A jej g ł os w obecnej sytuacji mo ż e być wyrażony jedynie przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury. Jestem przekonany, ż e stanowisko Adwokatury Polskiej w ł a ś ciwie oceni obecn ą sytuację jako świadomy zamach na niezależ ność władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej; gdyby si ę tak nie sta ł o – szanując wol ę wi ększości – poproszę o skreślenie mnie z listy adwokatów. Apel ten, kieruj ę na ręce Pana Prezesa w formie listu otwartego z chwil ą nadania. Otwartego do jego poparcia – w zakresie prośby o zwoł anie zjazdu – przez adwokatów i aplikantów adwokackich.

Sprawdź także

Sądowe roszady w Poznaniu

Minister Adam Bodnar powołał właśnie troje nowych prezesów w sądach w Poznaniu. Tutejsze i krakowskie …