Finansowanie pomostowe

Drogowskazy Demokracji

Osiemnaście lat po uchwaleniu przez ONZ powszechnej Deklaracji Praw człowieka, 16 grudnia 1966 roku zostały uchwalone: Międzynarodowe pakty praw człowieka – dwie umowy międzynarodowe uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 16 grudnia 1966 roku: Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych
oraz Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych.

Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, MPPOiP – traktat uchwalony w wyniku konferencji ONZ w Nowym Jorku, na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego nr 2200A (XXI) z 16 grudnia 1966 roku. Wszedł w życie 23 marca 1976 roku. Obok Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, zapewnia podstawowe prawa i wolności człowieka oraz zobowiązania państwa wobec obywateli. Posiada wiążący charakter prawny, w przeciwieństwie do Powszechnej deklaracji praw człowieka z 1948. Dokument został otwarty do ratyfikacji przez państwa, które zobowiązywały się przestrzegać jego postanowień na własnym terytorium. Składa się z pięciu części. Czwarta część Paktu powoływała do życia Komitet Praw Człowieka, który stoi na straży przestrzegania postanowień Paktu. Szczegóły działalności Komitetu określał wydany tego samego roku Pierwszy protokół fakultatywny. W piątej zawarto formalno-prawne postanowienia końcowe. W 1989 roku, w Nowym Jorku sporządzony został Drugi protokół fakultatywny, postulujący zniesienie kary śmierci.

Do 2019 Pakt ratyfikowały 173 państwa, w tym Polska, która ratyfikowała go w roku 1977.

Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych – jeden z dwóch paktów praw człowieka, o których stworzeniu zdecydowano w 1947. Ze względu na głębokie rozbieżności co do jego tekstu, dopiero w 1954 Komisja Praw Człowieka ONZ przekazała dokumenty Zgromadzeniu Ogólnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, to zaś zakończyło prace w 1966 i przyjęło jednomyślnie traktat 16 grudnia w Nowym Jorku, razem z Międzynarodowym paktem praw obywatelskich i politycznych. Oba pakty weszły w życie 3 stycznia 1976.

Do 2010 pakt ratyfikowało 160 państw. Polska ratyfikowała go 3 marca 1977; w stosunku do Polski wszedł on w życie 18 marca tegoż roku.

Sprawdź także

12 polityków PiS oskarżonych

Po kilkuletniej batalii prawnej Rafał Gaweł, szef Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, uzyskał prawo …