Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Dwudniowy egzamin komorniczy

Dwudniowy egzamin komorniczy

W dniach 8-9 marca 2018 r. na terenie całego kraju przeprowadzony zostanie egzamin komorniczy. Egzamin przeprowadzi 7 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości, mających siedziby w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. W skład każdej z komisji egzaminacyjnych wchodzi 7 osób – 4 sędziówsądu okręgowego lub apelacyjnego, 2 przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Komorniczą i 1 pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. W trakcie dwóch dni egzaminu komorniczego zdający opracowywać będą po jednym zadaniu pisemnym, dotyczącym czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników.
Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwa po 6 godzin. Do egzaminu zostało dopuszczonych 378 osób. Zdający mają możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych ? według własnego wyboru ? pismem ręcznym lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Z możliwości tej skorzysta około 68% zdających. Zdający, którzy zdecydowali się na opracowywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, będą korzystali z odpowiednio przygotowanych własnych laptopów.
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, która blokuje dostęp do zasobów komputera i uniemożliwia łączność z urządzeniami zewnętrznymi. W przypadku zdających karmiących dziecko piersią, czas trwania egzaminu komorniczego może zostać wydłużony. Zdająca ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdego dnia egzaminu, a zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko ? prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczeniu do czasu trwania egzaminu w danym dniu.

Sprawdź także

Na garnuszku rodziców

Przyszli sędziowie na dzień dobry dostają mniej niż pensja minimalna i zakaz innej pracy. Nie …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Dwudniowy egzamin komorniczy

Dwudniowy egzamin komorniczy

W dniach 1-2 kwietnia 2014 r. odbędzie się egzamin komorniczy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, w trakcie egzaminu zdający opracowują dwa zadania pisemne, dotyczące czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników. Zadania egzaminacyjne ? jednakowedla wszystkich zdających ? przygotowane są przez zespół, powołany przez Ministra Sprawiedliwości, w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości oraz przedstawiciele delegowani przez Krajową Radę Komorniczą.
W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829), egzamin komorniczy nie będzie już obejmował części ustnej. Egzamin rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwa po 6 godzin każdego dnia.
Zdający każdego dnia opracowują jedno zadanie pisemne przygotowane na dany dzień egzaminu komorniczego. Do egzaminu przystąpi około 630 zdających. Egzamin przeprowadzany będzie przez 7 komisji egzaminacyjnychpowołanych przez Ministra Sprawiedliwości, mających siedziby w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. W skład każdej z komisji egzaminacyjnych wchodzi 7 osób ? 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, 2 przedstawicieli samorządu zawodowego komorników i jeden pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny.
Ogłoszenia wyników tegorocznego egzaminu komorniczego należy spodziewać się w maju br.

Sprawdź także

Na garnuszku rodziców

Przyszli sędziowie na dzień dobry dostają mniej niż pensja minimalna i zakaz innej pracy. Nie …