Strona główna / Aktualności / Dyplom a egzamin na aplikację

Dyplom a egzamin na aplikację

Podczas spotkania J.Gowina z dziekanami wydziałów prawa przedstawiono analizę wyników egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną, które odbyły się w dniu 29 września 2012 r. Konkluzja jest jedna – im wyższa jest ocena na dyplomie i krótszy okres pomiędzy ukończeniem studiów a egzaminem, tym wyższa jest zdawalność. Należy podkreślić, że do 2006 r. egzaminy na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną przeprowadzane były przez samorządy zawodowe. W powszechnej opinii dostęp do zawodów prawniczych był wówczas w znacznym stopniu ograniczony. W dostępie do aplikacji kandydaci niejednokrotnie nie byli traktowani w sposób równy, a na aplikacje przyjmowano niewielkie liczby osób (przykładowo, na aplikację notarialną w latach 2001 ? 2004 przyjmowano średnio ok. 40 osób rocznie w całym kraju). Taka sytuacja spowodowała konieczność otwarcia dostępu do zawodów prawniczych, w tym również zmianę zasad naboru na aplikacje prawnicze.
Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy ? Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw ustaliła nowe zasady naboru na aplikacje prawnicze, wprowadzając państwowe egzaminy. Od 2006 r. egzaminy na aplikacje prawnicze są przeprowadzane przez komisje powoływane przez Ministra Sprawiedliwości. Egzaminy te odbywają się jednego dnia, jednocześnie na terenie całego kraju (w ostatnich latach ? tradycyjnie – przeprowadzane są w ostatnią sobotę września). Wszystkich kandydatów na poszczególne aplikacje obowiązują jednakowe zasady i ten sam zakres egzaminu. Państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze cieszą się dużym zainteresowaniem i zaufaniem absolwentów prawa. Rekordowa liczba osób ? niemalże 14.000 osób – przystąpiła do egzaminów wstępnych w 2009 r.
W ostatnich latach średnia liczba kandydatów na aplikacje prawnicze ustabilizowała się na poziomie ok. 11.000 osób. Jakkolwiek celem egzaminów wstępnych jest selekcja kandydatów do rozpoczęcia aplikacji prawniczych, to jednocześnie egzamin ten pozwala ocenić i porównać wiedzę absolwentów poszczególnych uczelni wyższych, przystępujących do egzaminów. Od 2008 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowywana jest – w tym kontekście – analiza wyników i profilu osób zdających. Analizy wyników w poprzednich latach wykazały, że najlepszą zdawalność osiągali absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku 2012 przeprowadzona analiza objęła 11.020 osób i przeprowadzona została z uwzględnieniem następujących kryteriów: ukończonej uczelni, oceny ze studiów, roku ukończenia studiów, formy studiów oraz wielokrotności przystępowania do egzaminu. Zastosowane zostały – w porównaniu do ubiegłych lat – nowe kryteria i zasady analizy, prowadzące do porównania wyników osób, które na różnych uczelniach w poszczególnych latach uzyskały te same oceny na dyplomie.
Po raz pierwszy w analizie pokazano struktury osób przystępujących do egzaminów z poszczególnych uczelni wg ocen na dyplomie oraz zdawalności absolwentów poszczególnych uczelni przy takich samych ocenach na dyplomie, a także sporządzona została analiza zdawalności odrębnie dla absolwentów rocznika 2012 z uwzględnieniem ocen otrzymanych na dyplomie. Poddanie szczegółowej analizie absolwentów 2012 r. wynikało z oceny, że w stosunku do absolwentów z roku, w którym przeprowadzane są egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze istnieje najściślejszy związek pomiędzy jakością kształcenia a zdawalnością tych egzaminów. Przy takim założeniu dokonana została analiza wszystkich osób, które ukończyły studia w 2012 r. i przystąpiły do egzaminów wstępnych, z podziałem na ukończoną uczelnię i ocenę na dyplomie (szczegółowe dane obrazują poszczególne slajdy). Spośród 11.020 osób, które przystąpiły do egzaminów na aplikacje w dniu 29 września 2012 r., największą grupę stanowili absolwenci uczelni publicznych: Uniwersytetu Warszawskiego ? 1330 osób, Uniwersytetu Wrocławskiego ? 1038 osób, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ? 907 osób, a także Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Spośród uczelni niepublicznych największą grupę stanowili absolwenci Uczelni Łazarskiego w Warszawie ? 515 osób, Krakowskiej Akademii Andrzeja Frycza-Modrzewskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Z 11.020 osób przystępujących, egzamin zdało łącznie 5.558 osób (50,43% kandydatów), z czego 4.275 osób przystąpiło na aplikację adwokacką (zdały 2.343 osoby, tj. 54,8% kandydatów), na aplikację radcowską przystąpiło 5.912 osób (zdało 2.987 osób tj. 50,5% kandydatów), a na aplikację notarialną przystąpiły 833 osoby, zdało 228 osób (27,4% kandydatów). Spośród wszystkich osób przystępujących, ponad 42% stanowili absolwenci studiów prawniczych z roku 2012, których zdawalność wyniosła ok. 61%. Spośród 5.558 osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, największą grupę stanowią absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego ? 784 osoby, absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ? 651 osób, absolwenci Uniwersytetu Wrocławskiego ? 497 osób, absolwenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ? 424 osoby, absolwenci Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie ? 363 osoby. W grupie ok. 5.600 osób, które egzamin zdały, 38 osób (0,68%) stanowią absolwenci z oceną celujący na dyplomie, 1.629 osób (niemal 30%) to osoby z oceną bardzo dobry i 1.573 osoby (28,29%) z oceną dobry plus, zaś najliczniejszą grupę stanowią absolwenci z oceną dobry, tj. 1.810 osób (3256%). Wśród osób, które otrzymały wynik pozytywny, absolwenci z roku 2012 stanowią 50,86%, tj. 2.827 osób.
Jak wynika z informacji uzyskanych z poszczególnych Wydziałów Prawa, na dzień 22 września 2012 r. (tj. ostatni dzień uprawniający kandydata do złożenia dyplomu w celu dopuszczenia do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze) studia w 2012 r. ukończyły 8.052 osoby, z czego 4.643 osoby (ok. 58%) przystąpiły do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. W 2012 r. najliczniejszą grupę absolwentów stanowili absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ? 745 osób, z czego 464 osoby (62,28%) przystąpiło do egzaminów na aplikacje prawnicze, absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego ? 683 osoby, z czego 572 osoby (83,74%) przystąpiły do egzaminów na aplikacje prawnicze, absolwenci Uniwersytetu Wrocławskiego ? 668 osób, z czego 474 osoby (70,95%) przystąpiły do egzaminów na aplikacje prawnicze, absolwenci Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie ? 579 osób, z czego 281 osób (48,53%) przystąpiły do egzaminów na aplikacje prawnicze oraz absolwenci Uniwersytetu śląskiego w Katowicach ? 519 osób, z czego 261 osób (50,28%) przystąpiło do egzaminów na aplikacje prawnicze. Przy uwzględnieniu tożsamego atrybutu, tj. oceny na dyplomie bardzo dobry wśród absolwentów z 2012 r., najwyższą zdawalność uzyskali absolwenci uczelni publicznych: Uniwersytetu Jagiellońskiego (przystąpiły 132 osoby, zdały 129, tj. 97,73%), Uniwersytetu w Białymstoku (przystąpiły 33 osoby, zdały 32, tj. 96,97%), Uniwersytetu Wrocławskiego (przystąpiły 94 osoby, zdało 90, tj. 95,74%), Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie (przystąpiło 79 osób, zdało 74, tj. 93,67%), Uniwersytetu Warszawskiego (przystąpiło 208, zdały 194, tj. 93,27%).
Źródło:m Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Sądowe roszady w Poznaniu

Minister Adam Bodnar powołał właśnie troje nowych prezesów w sądach w Poznaniu. Tutejsze i krakowskie …