Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Dyscyplinarka prokuratora z Pucka

Dyscyplinarka prokuratora z Pucka

Sąd Najwyższy w pełni podzielił argumenty przedstawione w kasacji przez Ministra Sprawiedliwości ? Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro i cofnął do ponownego rozpoznania sprawę dyscyplinarną Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Pucku. Ponownie zajmie się nią Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.
DOSZŁO DO RAŻĄCYCH UCHYBIEŃ
Zastępca Prokuratora Rejonowego w Pucku został obwiniony o to, że nienależycie wypełniał obowiązki służbowe związane ze sprawowaniem nadzoru nad postępowaniem dotyczącym pozbawienia życia rodzeństwa: 3-letniego Kacpra i 5-letniej Klaudii, przez rodziców zastępczych z Pucka. Pomimo istnienia okoliczności wskazujących na istnienie przemocy w rodzinie zastępczej przydzielił on śledztwo asesorowi a nie prokuratorowi o odpowiednim doświadczeniu zawodowym. Po otrzymaniu wniosku Policji o powiadomienie Sądu Rodzinnego i Nieletnich o ustaleniach wskazujących na występowanie przemocy w rodzinie i konieczności podjęcia działań zmierzających do przeniesienia dzieci do innej rodziny, nie zlecił referentowi sprawy podjęcia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. Zaniechał także zlecenia przeprowadzenia istotnych dla sprawy dowodów, w tym przesłuchania dzieci. Posiadając wiedzę o niepełnej opinii biegłego z Zakładu Medycyny Sądowej nie polecił uzyskania opinii uzupełniającej. Nie nadał także prawidłowego kierunku postępowaniu, nie określił prawidłowo jego zakresu podmiotowego i przedmiotowego, w wyniku czego nie uwzględniono prawnie chronionych interesów wszystkich małoletnich pokrzywdzonych. Dopuszczając się tych wszystkich uchybień Zastępca Prokuratora Rejonowego w Pucku oczywiście i rażąco naruszył przepisy ustawy o prokuraturze, regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i wytycznych Prokuratora Generalnego dotyczących zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Tym samym dopuścił się on przewinienia służbowego określonego w art. 66 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze (poprzednio obowiązującej).
SĄDY DOKONAŁY BŁĘDNEJ OCENY
Sąd Dyscyplinarny dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym uznał, że ocena dowodów dokonana w początkowej fazie tego śledztwa była nietrafna. Zaniechanie przeniesienia dzieci do innej rodziny zastępczej oraz zaniechanie przeprowadzenia oględzin ciała dzieci już na początkowym etapie postępowania było nietrafne, a zarazem brzemienne w skutkach ? skutkowało śmiercią dzieci. Można było tego uniknąć. Pomimo przyjęcia takiej oceny postępowania Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Pucku Sąd pierwszej instancji stwierdził, że nie sposób przyjąć, że poprzez swoje działania lub ich brak dopuścił się on zarzucanej mu oczywistej i rażącej obrazy przepisów ustawy o prokuraturze, regulaminu prokuratorskiego i wytycznych Prokuratora Generalnego. Sąd Dyscyplinarny dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym uniewinnił obwinionego od popełnienia zarzucanego mu czynu. Orzeczenie to zostało zaskarżone przez Rzecznika Dyscyplinarnego w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku. Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym nie uwzględnił złożonego w tej sprawie odwołania. Utrzymał on w mocy orzeczenie sądu pierwszej instancji uniewinniające obwinionego od zarzutu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.
SŁUSZNA KASACJA PROKURATORA GENERALNEGO
Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro nie zgodził się z takim wyrokiem sądu dyscyplinarnego. W swojej kasacji podniósł, że Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym dopuścił się rażącego i mającego istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia naruszenie przepisów prawa procesowego (art. 433 par. 2 kodeksu postępowania karnego i art. 457 par. 3 kodeksu postępowania karnego). Zaniechał on dokonania prawidłowej i wszechstronnej kontroli odwoławczej. Nienależycie, pobieżnie i lakonicznie rozważył oraz ustosunkował się w pisemnym uzasadnieniu orzeczenia do zarzutów podniesionych w odwołaniu Rzecznika Dyscyplinarnego w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku. Na skutek tych naruszeń doszło do utrzymania w mocy niezasadnego orzeczenia sądu pierwszej instancji. Prokurator Generalny uznał, że zostało ono oparte na dowolnej, sprzecznej z zasadami prawidłowego rozumowania oraz wskazaniami wiedzy i doświadczenia życiowego ocenie materiału dowodowego. Argumenty podniesione przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro w pełni podzielił Sąd Najwyższy. Uchylił on wyrok uniewinniający Zastępcę Prokuratora Rejonowego w Pucku. Nakazał przy tym Odwoławczemu Sądowi Dyscyplinarnemu dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym ponowne zajęcie się tą sprawą.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …