Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Dyskryminacja osób starszych

Dyskryminacja osób starszych

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych obchodzimy 1 października. Z tej okazji Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o przeciwstawienie się wszelkiej dyskryminacji ze względu na wiek i odrzucenie negatywnych stereotypów dotyczących osób starszych. Wzywa do systemowych działań właściwie zabezpieczających prawa człowieka
osób starszych i umożliwiających budowanie społeczeństwa otwartego dla wszystkich grup wiekowych. Chociaż mówi się, że osoby starsze cieszą się szczególnym szacunkiem, w rzeczywistości często są ograniczone w dostępie do zatrudnienia, kredytów, świadczeń zdrowotnych, czy innych podstawowych usług. Dyskryminacja ze względu na wiek (ageism) często krzyżuje się z innymi formami dyskryminacji, w szczególności ze względu na takie cechy jak płeć, rasa, niepełnosprawność, co intensyfikuje efekty doświadczanych przejawów nierównego traktowania i marginalizowania osób starszych.
W sobotę, 1 października br. ? w Międzynarodowy Dzień Osób Starszych ? w Sali Kolumnowej odbyła się konferencja ?Rady seniorów ? partnerstwo z samorządami?. Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. W konferencji weźmie udział wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. o aktywności zawodowej i społecznej osób starszych oraz o ich roli w lokalnej polityce międzypokoleniowej. Poruszony zostanie też temat sytuacji demograficznej w Polsce oraz kwestia potrzeb zdrowotnych seniorów. Spotkanie będzie również okazją do dyskusji o współpracy gminnych rad seniorów z władzą samorządową. W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele organizacji seniorskich, parlamentarzyści i członkowie Rady Ministrów oraz eksperci. Organizatorem wydarzenia jest Komisja Polityki Senioralnej przy współudziale Ministerstw: Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Możliwość tworzenia gminnych rad seniorów została wprowadzona na mocy nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym przyjętej przez Sejm 11 października 2013 r. Rady mają charakter konsultacyjno-doradczy. Skupiają przedstawicieli osób starszych, organizacji działających na ich rzecz oraz prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest obchodzony 1 października od 26 lat ? został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 14 grudnia 1990 r.

Sprawdź także

Prawica broni smogu

Wyborcza.pl ujawnia, że Prokuratura Ziobry bierze smog w obronę. Będzie chronić skarb państwa przed pozwami …

Strona główna / Aktualności / Dyskryminacja osób starszych

Dyskryminacja osób starszych

Konieczna jest zmiana myślenia o prawach osób starszych oraz przesunięcie akcentów z realizacji jedynie praw socjalnych tej grupy osób na rzecz opracowania całościowej strategii państwa w zakresie polityki senioralnej, angażującej wszystkie instytucje na poziomie centralnym i samorządowym do tworzenia warunków realizacji tego rodzaju podejścia.Niezwykle istotny jest przy tym wzrost świadomości społecznej o występowaniu dyskryminacji ze względu na wiek, a także podjęcie systemowych rozwiązań na rzecz przeciwdziałania temu niepokojącemu zjawisku. Prognozy demograficzne GUS i Eurostatu dotyczące Polski wskazują, że liczba osób starszych systematycznie wzrasta: w 2014 r. liczba osób w wieku 60 lat i więcej wynosiła 8,5 mln, co stanowiło 22% z 38,5 mln ludności Polski. Już w roku 2020 osoby starsze będą stanowić prawie 25% naszego społeczeństwa, a w 2050 r. ich udział wzrośnie do ponad 40%. Zmiany te związane są z wydłużaniem się prognozowanego czasu życia oraz zmniejszającą się liczbą urodzeń. Warto też zwrócić uwagę na zróżnicowanie w samej grupie osób starszych. Liczba osób w wieku 60-64 (najliczniejsza wśród osób starszych) w okresie ostatnich 25 lat wzrosła o blisko połowę i w 2014 r. osiągnęła odsetek 6,9 % wszystkich obywateli. Podobnie liczba osób w wieku 80 lat i więcej podwoiła się i w 2014 r. wyniosła 1 529 tys. osób, co stanowi już 4% ogółu ludności Polski. Według danych Eurostatu dotyczących zdrowia osób starszych, co druga osoba w wieku 60 lat i więcej w Polsce doświadcza ograniczeń w wykonywaniu codziennych czynności. O skali potrzeb świadczy fakt, że blisko 45% spośród osób w wieku 65 lat i więcej mających kłopot z samodzielną realizacją najprostszych codziennych czynności (to 1/3 osób w tym wieku) nie może liczyć na żadną pomoc. Rzecznik Praw Obywatelskich zainteresowany jest stanem realizacji Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020. Programy rządowe: Aktywności Społecznej Osób Starszych oraz Senior-Wigor dotykają bardzo istotnych, ale jedynie cząstkowych problemów związanych z wdrożeniem polityki senioralnej. Wydaje się, że po środki z wymienionych programów sięgają głównie środowiska i gminy aktywne. Pozostałe realizują jedynie podstawowe zadania obowiązkowe przewidziane w przepisach prawa, w ramach ograniczonych środków finansowych. Nie zapobiega to marginalizacji dużej części osób starszych, które nie posiadają wiedzy o możliwościach wsparcia ze strony samorządów lub też osiągnęły taki poziom niesamodzielności, że nie są w stanie skutecznie zwrócić się o wsparcie. W najtrudniejszej sytuacji są osoby o znacznie ograniczonej samodzielności oraz ich nieformalni opiekunowie. Łączy się to z ograniczeniami w dostępie do lekarzy geriatrów i łóżek geriatrycznych oraz dostępie do innych świadczeń zdrowotnych. Pewną nadzieję budzą powstające przy samorządach rady seniorów, jednak ich kompetencje i aktywność są bardzo zróżnicowane w skali kraju. Ponadto zadania ustawowe gmin w zakresie pomocy społecznej nie są bezpośrednio dedykowane osobom starszym, nie uwzględniają zatem specyficznych uwarunkowań związanych z wiekiem. Rzecznik Praw Obywatelskich z zainteresowaniem oczekuje na pierwszą informację Rady Ministrów o sytuacji osób starszych, do której złożenia obliguje ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, w tym zwłaszcza w części dotyczącej równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek. Analizy spraw wpływających do Rzecznika oraz prowadzone badania wskazują na występowanie dyskryminacji bezpośredniej oraz pośredniej, ukrytej m. in. w nieadekwatnym systemie wsparcia osób starszych.
Dyskryminacja ma miejsce na przykład w dostępie do usług medycznych specyficznych dla wieku starszego. Czas oczekiwania na opiekę medyczną wydłuża się w porównaniu do czasu oczekiwania na zabiegi medyczne mniej skorelowane z wiekiem pacjenta. Innym przykładem dyskryminacji osób starszych są odnotowane przez Urząd Regulacji Energetyki przypadki stosowania nagannych technik marketingowych przez sprzedawców energii elektrycznej, czy też wskazywane w raportach UOKiK nadużycia ze strony przedsiębiorców organizujących sprzedaż poza siedzibą swojej firmy, dotykające najczęściej osób w starszym wieku. Konsekwencje finansowe takich nieprzemyślanych zakupów mogą być tymczasem trudne do poniesienia przy stałym, lecz ograniczonym dochodzie. W odniesieniu zaś do działań na arenie międzynarodowej, Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska Polski dotyczącego opracowania i wdrożenia Konwencji o prawach osób starszych, a także informacji o odpowiedzi na temat stanu wdrożenia Planu Madryckiego, przygotowywanej dla Niezależnego Eksperta ONZ do spraw przestrzegania praw człowieka względem osób starszych.

Sprawdź także

Prawica broni smogu

Wyborcza.pl ujawnia, że Prokuratura Ziobry bierze smog w obronę. Będzie chronić skarb państwa przed pozwami …