Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Dyskusja na komunikaty

Dyskusja na komunikaty

W związku z komunikatem prasowym Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 29 października 2009 r. w sprawie konsultacji projektu zmian w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. ? Prawo o ustroju sądów powszechnych Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA stwierdza, że przed wysłaniem projektu z dnia 12 października 2009 r. do konsultacji międzyresortowych nie otrzymało tego projektu.

Nie powinno więc dziwić, że uznaliśmy to za sprzeczne z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa. Nie jest prawdą, że Stowarzyszenie przedstawiło swoje stanowisko w formie oświadczenia o akceptacji bądź braku akceptacji dla poszczególnych projektowanych rozwiązań, gdyż ponadto zgłosiliśmy także konkretne propozycje innego brzmienia określonych przepisów.
Aktualna wersja ministerialnego projektu w swoim uzasadnieniu zawiera wskazanie, jakie uwagi zostały zgłoszone przez SSP Iustitia, lecz za rozczarowujące uznajemy zaniechanie dyskusji merytorycznej nad naszymi propozycjami. Ten sposób prowadzenia prac nad projektem budzi obawy, że proces konsultacji społecznych jest procesem czysto formalnym, w którym decyzje polityczne górują nad argumentami merytorycznymi.
Zmiany w ustroju sądów powszechnych są decyzją istotną dla ustroju państwa, która wymaga realnego dialogu społecznego. Uważamy taki dialog za niezbędny w dalszym toku prac nad projektem i wyrażamy w związku z tym nadzieję, że konsultacje takie będą miały miejsce przed zatwierdzeniem ostatecznego kształtu projektu przez Radę Ministrów.
Warszawa, dnia 31 października 2009 r. Bartłomiej Przymusiński rzecznik prasowy SSP Iustitia
W związku z uchwałą Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?Iustitia? z dnia 25 października 2009 roku w sprawie konsultacji projektu zmian w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. ? Prawo o ustroju sądów powszechnych, przytoczoną w artykule ?Sędziowie apelują o konsultacje? (?Rzeczpospolita? z dnia 29 października 2009 roku), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że projekt był przedmiotem opiniowania przez środowisko sędziowskie.
W dniach 20-22 maja 2009 roku projekt przesłano prezesom wszystkich sądów powszechnych oraz administratorowi internetowego forum dyskusyjnego dla sędziów, z prośbą o wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag w terminie do dnia 15 czerwca 2009 roku. Opinie, wraz z uwagami, zostały nadesłane z 294 sądów powszechnych wszystkich szczebli. Zbiorczą opinię przedstawił również administrator forum dyskusyjnego dla sędziów. Projekt został również przekazany do zaopiniowania Krajowej Radzie Sądownictwa, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezesowi Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Radzie Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, a w ramach konsultacji społecznych ? Stowarzyszeniu Sędziów Polskich ?Iustitia?, Stowarzyszeniu Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, samorządom korporacji prawniczych, stowarzyszeniom i organizacjom związkowym zrzeszającym pracowników wymiaru sprawiedliwości.
Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia? przedstawiło swoją opinię w dniu 21 sierpnia 2009 roku w formie oświadczenia o akceptacji bądź braku akceptacji dla poszczególnych projektowanych rozwiązań. Dopiero w dniu 17 września 2009 roku dołączono uzasadnienie zajętego stanowiska. Wszystkie nadesłane uwagi zostały rozważone, a część z nich stała się podstawą dokonania zmian w proponowanych pierwotnie rozwiązaniach. Projekt w wersji uwzględniającej część zgłoszonych uwag został przedstawiony Krajowej Radzie Sądownictwa, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Stowarzyszeniu Sędziów Polskich ?Iustitia?, a także ? z uwagi na nowe regulacje w zakresie statusu asystenta sędziego i referendarza sądowego ? Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Asystentów Sędziów oraz Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Referendarzy Sądowych. Równolegle projekt został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Powyższe działania w pełni realizują, a nawet wykraczają poza zakres obowiązku konsultowania projektów aktów normatywnych w procesie tworzenia prawa.
Wbrew treści uchwały Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?Iustitia? z dnia 25 października 2009 roku, konsultacje projektu ze środowiskiem sędziowskim nie są zatem iluzoryczne, a przekazanie zmienionej wersji projektu reprezentującemu to środowisko Stowarzyszeniu zapewnia sędziom możliwość wyrażenia opinii w przedmiocie wprowadzonych zmian.
Warszawa 29 października, Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …